Bethlehem
    Footnotes
    Theme

    Bethlehem

    Usa ka gamay nga dakbayan nahimutang sa mga lima ka mga milya habagatan sa Jerusalem. Sa Hebreohanon, ang Bethlehem nagpasabut nga “balay sa pan”, kini usab gitawag og Ephrata, nagkahulugan “mabungahon”. Si Jesukristo natawo sa Bethlehem (Miq. 5:2; Mat. 2:1–8). Kini ang lubnganan nga dapit ni Raquel (Gen. 35:19; 48:7).