Ehipto
  Footnotes
  Theme

  Ehipto

  Usa ka nasud dapit sa amihanang-silangan sa Africa. Kadaghanan sa Ehipto panas ug awaaw. Kasagaran sa mga lumulupyo nagpuyo diha sa Walog sa Nile, diin milugway ug mga 550 ka mga milya (890 ka mga kilometro).

  Ang karaan nga Ehipto adunahan ug mauswagon. Dagko nga mga obras publicas gitukod, lakip ang mga kanal alang sa patubig; lig-on nga mga dakbayan alang sa panalipod; ug harianon nga mga monumento, ilabi na ang piramid nga mga lubnganan ug mga templo, nga sa gihapon lakip sa mga kahibulongan sa kalibutan. Sa usa ka panahon, ang Ehiptohanon nga panggamhanan usa ka pagsunod sa patriyarkal nga han-ay sa pagkapari (Abr. 1:21–27).

  True