Reboam
    Footnotes
    Theme

    Reboam

    Diha sa Daang Tugon, ang anak ni Hari Solomon. Siya mipuli sa iyang amahan ug mihari sa napulog pito ka mga tuig sa Jerusalem (1 Hari 11:43; 14:21, 31). Sa panahon nga si Reboam naghari, ang gingharian nabahin ngadto sa gingharian sa Israel sa amihanan ug sa gingharian sa Juda diha sa habagatan (1 Hari 11:31–36; 12:19–20). Si Reboam nagmando sa gingharian sa Juda.