Amalickiah
    Footnotes
    Theme

    Amalickiah

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka maliputon nga Nephite kinsa nakaangkon og gahum diha sa mga Lamanite ug nangulo kanila batok sa mga Nephite (Alma 46–51).

    True