Hubad
    Footnotes
    Theme

    Hubad

    Ang pagpahayag sa kahulugan sa usa ka ideya nga gihatag sa usa ka pinulongan nga managsama ang gipasabut diha sa lain nga pinulongan (Mosiah 8:8–13; A sa HP 1:8). Diha sa mga kasulatan kini sa kasagaran gipasabut nga usa ka gasa gikan sa Dios (Alma 9:21; D&P 8; 9:7–9). Kini usahay nagkahulugan og pag-uswag o pagtarung sa gihubad na sa usa ka pinulongan o ang pagpahiuli sa usa ka nawala nga teksto (D&P 45:60–61). Si Joseph Smith gisugo sa paghimo og usa ka dinasig nga paghubad sa King James nga Biblia (D&P 42:56; 76:15).