Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 8
nahauna sunod

Seksyon 8

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Abril 1829 (History of the Church, 1:36–37). Sa lakaw sa paghubad sa Basahon ni Mormon, si Oliver, kinsa nagpadayon sa pag-alagad ingon nga tigsulat, nagsulat sa gidikta sa Propeta, nagtinguha nga matugahan sa gasa sa paghubad. Ang Ginoo mitubag sa iyang hangyo pinaagi sa pagtugyan niini nga pagpadayag.

1–5, Pagpadayag moabut pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo; 6–12, Kahibalo sa mga misteryo sa Dios ug sa gahum sa paghubad sa karaan nga mga talaan moabut pinaagi sa hugot nga pagtuo.

1 aOliver Cowdery, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, nga sa pagkatinuod ingon nga ang Ginoo buhi, kinsa mao ang imong Dios ug ang imong Manunubos, gani sa pagkatinuod ikaw makadawat og bkahibalo sa bisan unsa nga mga butang nga imong cpangayoon sa hugot nga pagtuo, uban sa matinuoron nga kasingkasing, nagtuo nga ikaw makadawat og kahibalo mahitungod sa mga kinulit sa daan nga mga dtalaan, nga mga karaan, nga naglakip niadto nga mga bahin sa akong kasulatan nga gipamulong pinaagi sa epagpadayag sa akong Espiritu.

2 Oo, tan-awa, Ako amosulti kanimo diha sa imong hunahuna ug sa imong bkasingkasing, pinaagi sa cEspiritu Santo, nga moabut diha kanimo ug nga mopuyo diha sa imong kasingkasing.

3 Karon, tan-awa, kini mao ang espiritu sa pagpadayag; tan-awa, kini mao ang espiritu diin si Moises midala sa mga anak sa Israel pinaagi sa aPulang Dagat sa ibabaw sa uga nga yuta.

4 Busa, kini mao ang imong gasa; gamita kini, ug bulahan ikaw kay kini mao ang moluwas kanimo gikan sa mga kamot sa imong mga kaaway, diin, kon dili pa tungod niini, sila mopatay kanimo ug modala sa imong kalag ngadto sa kalaglagan.

5 O, hinumdumi kini nga mga apulong, ug paghupot sa akong mga sugo. Hinumdumi, kini mao ang imong gasa.

6 Karon kini dili lamang mao ang imong tanan nga gasa; kay ikaw adunay lain nga gasa, nga mao ang gasa ni Aaron; tan-awa, kini nakasulti kanimo sa daghan nga mga butang;

7 Tan-awa, wala nay lain nga gahum, gawas sa gahum sa Dios, nga makahimo niini nga gasa ni Aaron nga mag-uban kanimo.

8 Busa, ayaw pagduha-duha, kay mao kini ang gasa sa Dios; ug ikaw makabaton niini diha sa imong mga kamot, ug makahimo og mga kahibulongan nga mga buhat; ug walay gahum nga makahimo sa pagkuha niini gikan sa imong mga kamot, kay kini mao ang buhat sa Dios.

9 Ug, busa, bisan unsa ang imong pangayoon kanako nga isulti kanimo pinaagi niana nga paagi, kana Ako motugyan nganha kanimo, ug ikaw makabaton ug kahibalo mahitungod niini.

10 Hinumdumi nga kon wala ang ahugot nga pagtuo ikaw walay mahimo; busa pangayo diha sa hugot nga pagtuo. Ayaw pagtiaw-tiaw niini nga mga butang; ayaw bpangayo niana nga wala nimo kinahanglana.

11 Pangayo aron ikaw makahibalo sa mga misteryo sa Dios, ug nga ikaw amakahubad ug makadawat og kahibalo gikan niadtong karaan nga mga talaan nga gitagoan, nga mga sagrado; ug sumala sa imong hugot nga pagtuo kini pagabuhaton nganha kanimo.

12 Tan-awa, Ako mao ang namulong niini; ug Ako mao ang namulong nganha kanimo sukad sa sinugdanan. Amen.