Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 104
nahauna sunod


Seksyon 104

Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, 23 sa Abril 1834, mahitungod sa nagkahiusa nga kapunongan, o ang kapunongan sa Simbahan alang sa kaayohan sa mga kabus (History of the Church, 2:54–60). Ang higayon mao ang katiguman sa konseho sa Unang Kapangulohan ug uban nga halangdon nga mga pari, diin ang dinalian nga mga temporal nga mga panginahanglan sa mga katawhan gihatagan og pagtagad. Ang nagkahiusa nga kapunongan sa Kirtland gipahunong sa mubo nga panahon ug gitukod pag-usab, ug ang mga kabtangan nga gitugyan pagabahin-bahinon sa mga sakop sa kapunongan.

1–10, Mga Santos kinsa makalapas batok sa nagkahiusa nga kapunongan pagatungluhon; 11–16, Ang Ginoo mohatag alang sa iyang mga Santos sa iyang kaugalingon nga pamaagi; 17–18, Balaod sa ebanghelyo modumala sa pag-amuma sa mga kabus; 19–46, Ang pagkatinugyanan ug mga panalangin sa nagkalain-lain nga mga kaigsoonan gitudlo; 47–53, Ang nagkahiusa nga kapunongan sa Kirtland ug ang kapunongan sa Zion kinahanglan linain ang pagpalakaw; 54–66, Ang sagrado nga tipiganan sa Ginoo gitukod alang sa pag-imprinta sa mga kasulatan; 67–77, Ang kinatibuk-an nga tipiganan sa nagkahiusa nga kapunongan pagadumalahon pinaagi sa pag-uyon sa kadaghanan; 78–86, Kadto nga sakop sa nagkahiusa nga kapunongan kinahanglan nga mobayad sa ilang tanan nga mga utang, ug ang Ginoo moluwas kanila gikan sa pagkaulipon sa panalapi.

1 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, akong mga higala, Ako mohatag nganha kaninyo og tambag, ug usa ka sugo, mahitungod sa tanan nga mga kabtangan nga gipanag-iya sa kapunongan diin Ako misugo nga pagahan-ayon ug pagatukuron, nga usa ka anagkahiusa nga kapunongan, ug usa ka walay katapusan nga kapunongan alang sa kaayohan sa akong simbahan, ug alang sa kaluwasan sa mga tawo hangtud Ako moabut—

2 Uban sa saad nga dili mabalhin ug dili mausab, nga tungod kay kadto kinsa Ako misugo mga matinud-anon sila kinahanglan mapanalanginan sa pinilo-pilo nga mga panalangin;

3 Apan tungod kay sila dili matinud-anon, sila duol ngadto sa tunglo.

4 Busa, tungod kay pipila sa akong mga sulugoon wala maghupot sa sugo, hinoon milapas sa pakigsaad pinaagi sa apagkamasinahon, ug uban ang pagpakaaron-ingnon nga mga pulong, Ako mitunglo kanila uban sa usa ka mahapdos kaayo ug mabug-at nga tunglo.

5 Kay Ako, ang Ginoo, mitakda diha sa akong kasingkasing, nga kon si bisan kinsa nga tawo nga sakop sa kapunongan makita nga malapason, o, sa lain nga mga pulong, molapas sa pakigsaad diin kamo gihiusa, siya pagatungluhon sa iyang kinabuhi, ug pagatunob-tunoban pinaagi ni bisan kinsa nga Ako magbuot;

6 Kay Ako, ang Ginoo, dili amabiay-biay niini nga mga butang—

7 Ug ang tanan niini aron ang mga walay sala diha kaninyo dili masilotan uban sa dili makiangayon; ug aron ang may sala diha kaninyo dili makalingkawas; tungod kay Ako, ang Ginoo, misaad nganha kaninyo og usa ka akorona sa himaya sa akong tuo nga kamot.

8 Busa, tungod kay kamo nakita nga mga malapason, kamo dili makalingkawas sa akong kaligutgut diha sa inyong mga kinabuhi.

9 Kon kamo agisalikway tungod sa mga kalapasan, dili kamo makalingkawas sa mga bpagsakit ni cSatanas hangtud sa adlaw sa katubsanan.

10 Ug Ako karon mohatag nganha kaninyo og gahum gikan niini nga takna, nga kon bisan kinsa nga tawo taliwala kaninyo, sa kapunongan, makita nga usa ka malapason ug dili maghinulsol sa kadautan, nga kamo mohatud kaniya ngadto sa mga pagsakit ni Satanas; ug siya walay gahum nga amodala og kadautan diha kaninyo.

11 Kini mao ang kaalam ngari kanako; busa, usa ka sugo Ako mohatag nganha kaninyo, nga kamo motukod sa inyong mga kaugalingon ug motudlo sa matag tawo sa iyang apagkatinugyanan;

12 Aron ang matag tawo mohatag og usa ka asoy ngari kanako sa pagkatinugyanan nga gitudlo ngadto kaniya.

13 Kay kini gikinahanglan nga Ako, ang Ginoo, kinahanglan mohimo sa matag tawo nga may atulubagon, ingon nga usa ka btinugyanan ibabaw sa yutan-on nga mga panalangin, diin Ako mihimo ug miandam alang sa akong mga linalang.

14 Ako, ang Ginoo, mipakaylap sa mga kalangitan, ug amibuhat sa yuta, akong kaugalingon gayud nga bbinuhat; ug tanan nga mga butang nga anaa niini akò.

15 Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò.

16 Apan kini kinahanglan pagahimoon sa akong kaugalingon nga apamaagi; ug tan-awa kini ang pamaagi nga Ako, ang Ginoo, nagtakda sa paghatag sa akong mga santos, aron ang mga bkabus ipataas, pinaagi niana ang mga adunahan ipaubos.

17 Kay ang ayuta puno ug adunay igo ug kapin pa; oo, Ako miandam sa tanan nga mga butang, ug mihatag ngadto sa mga anak sa tawo nga mahimo nga mga btinugyanan ngadto sa ilang mga kaugalingon.

18 Busa, kon adunay tawo nga mokuha sa akabuhong diin Ako mibuhat, ug dili mohatag sa iyang bahin, sumala sa bbalaod sa akong ebanghelyo, ngadto sa mga ckabus ug sa mga timawa, siya, uban sa mga dautan, mohangad sa iyang mga mata sa dimpyerno, nga anaa sa kasakit.

19 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, mahitungod sa mga kabtangan sa akapunongan

20 Himoa nga ang akong sulugoon nga si Sidney Rigdon moangkon nganha kaniya sa dapit diin siya karon nagpuyo, ug ang yuta sa tinaan alang sa iyang pagkatinugyanan, alang sa iyang kabuhian samtang siya nagtrabaho diha sa akong ubasan, gani ingon sa akong pagbuot, sa panahon nga Ako mosugo kaniya.

21 Ug himoa nga ang tanan nga mga butang sumala sa tambag sa kapunongan, ug sa nagkahiusa nga panag-uyon o tingog sa kapunongan, diin nagpuyo sa yuta sa Kirtland.

22 Ug kini nga pagkatinugyanan ug panalangin, Ako, ang Ginoo, motugyan diha sa akong sulugoon nga si Sidney Rigdon alang sa panalangin diha kaniya, ug sa iyang binhi nga mosunod kaniya;

23 Ug Ako mopilo-pilo sa mga panalangin diha kaniya, kon siya magpaubos diha sa akong atubangan.

24 Ug usab, himoa nga ang akong sulugoon nga si Martin Harris moangkon nganha kaniya, alang sa iyang pagkatinugyanan, sa lote nga ang akong sulugoon nga si John Johnson miangkon ilis sa iyang una nga kabilin, alang kaniya ug sa iyang binhi nga mosunod kaniya;

25 Ug kon siya magmatinud-anon, Ako mopilo-pilo sa mga panalangin diha kaniya ug sa iyang mga binhi nga mosunod kaniya.

26 Ug himoa nga ang akong sulugoon nga si Martin Harris mohalad sa iyang mga salapi sa pagsangyaw sa akong mga pulong, sumala nga ang akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., mosugo.

27 Ug usab, himoa ang akong sulugoon nga si Frederick G. Williams makaangkon sa dapit diin siya karon nagpuyo.

28 Ug himoa nga ang akong sulugoon nga si Oliver Cowdery makaangkon sa lote diin anaa sunod sa balay, nga mao ang himoon nga buhatan sa pag-imprinta, diin mao ang una nga lote, ug usab ang lote diin ang iyang amahan nagpuyo.

29 Ug himoa nga ang akong mga sulugoon nga sila si Frederick G. Williams ug Oliver Cowdery makaangkon sa buhatan sa pag-imprinta ug sa tanan nga mga butang nga may kalabutan ngadto niini.

30 Ug kini mao ang ilang pagkatinugyanan nga itudlo ngadto kanila.

31 Ug kon sila magmatinud-anon, tan-awa Ako mopanalangin, ug mopilo-pilo sa mga panalangin diha kanila.

32 Ug kini mao ang sinugdanan sa pagkatinugyanan diin Ako mitudlo alang kanila, ug sa ilang mga binhi nga mosunod kanila.

33 Ug, kon sila magmatinud-anon, Ako mopilo-pilo sa mga panalangin diha kanila ug sa ilang mga binhi nga mosunod kanila, gani sa pinilopilo nga mga panalangin.

34 Ug usab, himoa nga ang akong sulugoon nga si John Johnson makaangkon sa balay diin siya nagpuyo, ug sa kabilin, sa tanan gawas sa yuta nga gilatid alang sa apagtukod sa akong mga balay, diin kalabut niana nga kabilin, ug niadto nga mga lote nga ginganlan alang sa akong sulugoon nga si Oliver Cowdery.

35 Ug kon siya magmatinud-anon, Ako mopilo-pilo sa mga panalangin nganha kaniya.

36 Ug kini ang akong kabubut-on nga siya kinahanglan mobaligya sa mga lote nga gipahimutang alang sa pagtukod sa dakbayan sa akong mga santos, sanglit kini ipahibalo ngadto kaniya pinaagi sa atingog sa Espiritu, ug sumala sa tambag sa kapunongan, ug pinaagi sa tingog sa kapunongan.

37 Ug kini ang sinugdanan sa pagkatinugyanan diin Ako mitudlo ngadto kaniya, alang sa panalangin ngadto kaniya ug alang sa iyang binhi nga mosunod ngadto kaniya.

38 Ug kon siya magmatinud-anon Ako mopilo-pilo sa pinilo-pilo nga mga panalangin nganha kaniya.

39 Ug usab, himoa nga ang akong sulugoon nga si Newel K. aWhitney makadawat sa mga balay ug lote nga gitudlo ngadto kaniya diin siya karon nagpuyo, ug sa lote ug sa balay nga gibarugan sa balay patigayon, ug usab sa lote diha sa may habagatan nga bahin sa balay patigayon, ug usab sa lote sa gambalay sa buhatan sa abuno.

40 Ug kining tanan Ako mitudlo ngadto sa akong sulugoon nga si Newel K. Whitney alang sa iyang pagkatinugyanan, alang sa usa ka panalangin diha kaniya ug sa iyang binhi nga mosunod kaniya, alang sa kaayohan sa balay patigayon sa akong kapunongan diin Ako mitukod alang sa akong istaka diha sa yuta sa Kirtland.

41 Oo, sa pagkatinuod, mao kini ang pagkatinugyanan diin Ako mitudlo ngadto sa akong sulugoon nga si N. K. Whitney, gani kining tibuok balay patigayon, siya ug sa iyang mga atinugyanan, ug sa iyang mga binhi nga mosunod kaniya.

42 Ug kon siya magmatinud-anon sa paghupot sa akong mga sugo, diin Ako mihatag ngadto kaniya, Ako mopilo-pilo sa mga panalangin nganha kaniya ug sa iyang binhi nga mosunod kaniya, gani sa pinilo-pilo nga mga panalangin.

43 Ug usab, himoa ang akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., moangkon nganha kaniya sa lote diin gilatid alang sa katukuran sa akong balay nga may duha ka gatus ka mga metros ang gitas-on ug kan-uman ka mga metros ang gilapdon, ug usab ang kabilin nga gipuy-an karon sa iyang amahan;

44 Ug kini mao ang sinugdanan sa pagkatinugyanan nga Ako mitudlo ngadto kaniya, alang sa panalangin diha kaniya ug ngadto sa iyang amahan.

45 Kay tan-awa, Ako nag-andam og kabilin alang sa iyang aamahan, alang sa iyang kabuhian; busa siya pagailhon sa balay sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun.

46 Ug Ako mopilo-pilo sa mga panalangin nganha sa balay sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., kon siya magmatinud-anon, gani pinilo-pilo nga mga panalangin.

47 Ug karon, usa ka sugo Ako mohatag nganha kaninyo mahitungod sa Zion, nga kamo dili na sakop ingon nga usa ka nagkahiusa nga kapunongan ngadto sa inyong mga kaigsoonan sa Zion gawas lamang niini nga paagi—

48 Human kamo matukod, kamo pagatawgon og Nagkahiusa nga Kapunongan sa aIstaka sa Zion, sa Dakbayan sa Kirtland. Ug ang inyong mga kaigsoonan, human sila matukod, pagatawgon og Nagkahiusa nga Kapunongan sa Dakbayan sa Zion.

49 Ug sila pagatukuron diha sa ilang kaugalingon nga mga ngalan, ug diha sa ilang kaugalingon nga ngalan sa kapunongan; ug sila mobuhat sa ilang patigayon diha sa ilang kaugalingon nga ngalan sa kapunongan, ug diha sa ilang kaugalingon nga mga ngalan;

50 Ug kamo mobuhat sa inyong mga patigayon diha sa inyong kaugalingon nga ngalan sa kapunongan, ug diha sa inyong kaugalingon nga mga ngalan.

51 Ug kini Ako misugo nga buhaton alang sa inyong kaluwasan, ug alang usab sa ilang kaluwasan, agi og sangputanan sa ilang apagkahininginlan ug nianang unsa ang mahitabo.

52 Ang mga apakigsaad nga wala matuman pinaagi sa kalapasan, pinaagi sa bpagkamasinahon ug mga pagpakaaron-ingnon nga mga pulong—

53 Busa, kamo gibungkag ingon nga usa ka nagkahiusa nga kapunongan uban sa inyong mga kaigsoonan, nga kamo dili na sakop gawas kutob lamang niini nga panahon ngadto kanila, gawas lamang niini nga paagi, ingon nga Ako misulti, pinaagi sa paghulam nga pagauyunan niini nga kapunongan sa konseho, sumala sa pagtugot sa inyong pagkabutang ug sa tingog sa konseho nga nagkauyon.

54 Ug usab, usa ka sugo Ako mihatag nganha kaninyo mahitungod sa inyong pagkatinugyanan diin Ako mitudlo nganha kaninyo.

55 Tan-awa, kining tanan nga mga kabtangan akò, o kon dili ang inyong hugot nga pagtuo makawang, ug kamo mahibaloan nga mga maut, ug ang mga pakigsaad nga inyong gihimo ngari kanako gilapas;

56 Ug kon ang mga kabtangan akò, niana kamo mga atinugyanan; kay kon dili kamo dili mga tinugyanan.

57 Apan, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako mitudlo nganha kaninyo nga mahimo nga mga tinugyanan diha sa akong balay, gani tinuod nga mga tinugyanan.

58 Ug tungod niini nga katuyoan Ako misugo kaninyo sa pagpundok sa inyong mga kaugalingon, gani sa pag-imprinta sa aakong mga pulong, sa kahingpitan sa akong mga kasulatan, sa mga pagpadayag nga Ako mihatag nganha kaninyo, ug nga Ako gayud, human niini, matag karon og unya mohatag nganha kaninyo—

59 Alang sa katuyoan sa pagtukod sa akong simbahan ug sa gingharian sa yuta, ug sa pag-andam sa akong mga katawhan sa ahigayon nga Ako bmopuyo uban kanila, diin duol na.

60 Ug kamo kinahanglan mangandam alang sa inyong kaugalingon og usa ka dapit alang sa usa ka tipiganan, ug ipahinungod kini ngadto sa akong ngalan.

61 Ug kamo motudlo og usa diha kaninyo sa pagbantay sa tipiganan, ug siya i-orden ngadto niini nga panalangin.

62 Ug kinahanglan nga adunay silyo diha sa tipiganan, ug ang tanan nga mga sagrado nga mga butang kinahanglan nga ihatud ngadto sa tipiganan; ug walay tawo diha kaninyo nga motawag niini nga iyang kaugalingon, o sa bisan unsa nga bahin niini, kay kini alang kaninyong tanan uban sa usa ka pag-uyon.

63 Ug Ako mohatag niini nganha kaninyo gikan niini nga panahon; ug karon tan-awa, nga kamo moadto ug mogamit sa pagkatinugyanan diin Ako mitudlo nganha kaninyo, gawas sa sagrado nga mga butang, alang sa katuyoan sa pag-imprinta niining sagrado nga mga butang ingon nga Ako misulti.

64 Ug ang mga aabut sa sagrado nga mga butang kinahanglan anaa sa tipiganan, ug kinahanglan pagasilyohan kini; ug kinahanglan dili gamiton o kuhaon gikan sa tipiganan ni bisan kinsa, ni ang silyo pagatangtangon nga ibutang diha niini, gawas lamang sa tingog sa kapunongan, o pinaagi sa sugo.

65 Ug sa ingon kamo motipig sa mga abut sa sagrado nga mga butang sa tipiganan, alang sa sagrado ug balaan nga mga katuyoan.

66 Ug kini pagatawgon nga sagrado nga tipiganan sa Ginoo; ug usa ka silyo pagatipigan diha niini aron kini unta mabalaan ug mapahinungod ngadto sa Ginoo.

67 Ug usab, kinahanglan nga adunay lain nga tipiganan nga giandam, ug usa ka tigpamahandi nga itudlo aron maghupot sa tipiganan, ug usa ka silyo ibutang diha niini;

68 Ug ang tanan nga mga salapi nga kamo makadawat diha sa inyong pagkatinugyanan, pinaagi sa pagpausbaw sa mga kabtangan diin Ako mitudlo nganha kaninyo, diha sa mga balay, o diha sa mga yuta, o diha sa mga baka, o diha sa tanan nga mga butang gawas kon kini balaan ug sagrado nga mga sinulat, nga Ako migahin ngari kanako alang sa balaan ug sagrado nga mga katuyoan, ibutang ngadto sa tipiganan kutob sa mga salapi nga kamo makadawat, nga taggatusan, o tagkalim-an, o tagkawhaan, o tagnapulo, o taglima.

69 O sa lain nga mga pulong, kon si bisan kinsa nga tawo diha kaninyo nga makadawat og lima ka mga dolyares ipahulog kini niya ngadto sa tipiganan; o kon siya makadawat ug napulo, o kawhaan, o kalim-an, o gatusan, ipahimo niya sa mao nga paagi.

70 Ug himoa nga walay bisan kinsa diha kaninyo nga moingon nga kini iyang kaugalingon; kay kini dili pagatawgon nga iya, ni bisan unsa nga bahin niini.

71 Ug walay bisan unsa nga bahin niini nga pagagamiton, o pagakuhaon gikan sa tipiganan, pinaagi lamang sa tingog ug nagkahiusa nga pag-uyon sa kapunongan.

72 Ug mao kini ang tingog ug nagkahiusa nga pag-uyon sa kapunongan—nga si bisan kinsa nga tawo diha kaninyo moingon ngadto sa tigpamahandi: Ako nagkinahanglan niini aron sa pagtabang kanako diha sa akong pagkatinugyanan—

73 Kon kini lima ka mga dolyares, o kini napulo ka mga dolyares, o kawhaan, o kalim-an, o gatusan, ang mamahandi mohatag ngadto kaniya sa kantidad nga siya nagkinahanglan aron sa pagtabang kaniya diha sa iyang pagkatinugyanan—

74 Gawas kon siya mahibaloan nga malapason, ug kini gipahayag sa atubangan sa konseho sa kapunongan sa tataw nga siya usa ka dili matinud-anon ug usa ka dili amaalamon nga tinugyanan.

75 Apan samtang siya anaa sa hingpit nga pagkasakop, ug matinud-anon ug maalamon diha sa iyang pagkatinugyanan, kini mao ang iyang ilhanan ngadto sa tigpamahandi aron ang tigpamahandi dili magdumili .

76 Apan sa higayon sa kalapasan, ang tigpamahandi ubos ngadto sa konseho ug sa tingog sa kapunongan.

77 Ug sa higayon nga ang tigpamahandi mahibaloan nga dili matinud-anon ug dili maalamon nga tinugyanan, siya ubos sa konseho ug sa tingog sa kapunongan, ug papahawaon gikan sa iyang dapit, ug motudlo ug alain puli sa iyang dapit.

78 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, mahitungod sa inyong mga utang—tan-awa mao kini ang akong kabubut-on nga kamo kinahanglan amobayad sa inyong tanan nga mga butang.

79 Ug mao kini ang akong kabubut-on nga kamo amagpaubos sa inyong mga kaugalingon diha sa akong atubangan, ug moangkon niini nga panalangin pinaagi sa inyong bpagkugi ug pagpaubos ug sa pag-ampo diha sa hugot nga pagtuo.

80 Ug kon kamo magmakugihon ug magpaubos, ug maningkamot sa apag-ampo diha sa hugot nga pagtuo, tan-awa, Ako mopahumok sa mga kasingkasing niadto kinsa kamo nakautang, hangtud Ako mopadala og mga pamaagi nganha kaninyo alang sa inyong kaluwasan.

81 Busa pagdali og sulat ngadto sa New York ug isulat sumala niana nga isulti sa akong aEspiritu; ug Ako mopahumok sa mga kasingkasing niadto kinsa kamo nakautang, aron mawala sa ilang mga hunahuna ang pagsakit kaninyo.

82 Ug kon kamo amapainubsanon ug matinud-anon ug motawag diha sa akong ngalan, tan-awa, Ako mohatag kaninyo sa bkadaugan.

83 Ako mohatag nganha kaninyo og usa ka saad, aron kamo maluwas sa makausa gikan sa inyong pagkaulipon.

84 Ug kon kamo makabaton og kahigayunan sa paghulam og salapi nga taggatusan, o tagkaliboan, hangtud kamo makahulam og igo nga ikaluwas sa inyong kaugalingon gikan sa pagkaulipon, inyo kini nga katungod.

85 Ug isaad nga ang mga kabtangan diin Ako mitugyan diha sa inyong mga kamot, sa makausa, pinaagi sa paghatag sa inyong mga ngalan pinaagi sa nagkahiusa nga pag-uyon o kon dili, sa ingon nga kini maayo nganha kaninyo.

86 Ako mohatag nganha kaninyo niini nga kahigayunan, sa makausa; ug tan-awa, kon kamo mopadayon sa pagbuhat sa mga butang diin Ako mipadayag sa inyong atubangan, sumala sa akong mga sugo, kining tanan nga mga butang akò, ug kamo akong mga tinugyanan, ug ang ginoo dili motugot nga ang iyang balay pagabungkagon. Bisan pa niana. Amen.