Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 98
nahauna sunod


Seksyon 98

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 6 sa Agosto 1833 (History of the Church, 1:403–406). Kini nga pagpadayag miabut agi og sangputanan sa pagpanggukod nganha sa mga Santos sa Missouri. Kini dayag lamang nga ang mga Santos sa Missouri, tungod sa lawasnon nga pag-antus ug usab kay nawad-an sa mga kabtangan, nga mobati og pagsukol ug pagpanimalos. Busa, ang Ginoo mihatag niini nga pagpadayag. Bisan og ang pipila ka mga balita sa mga suliran sa Missouri sa walay pagduha-duha midangat ngadto sa Propeta sa Kirtland (siyam ka gatus ka milya ang gilay-on), ang pagkalisud sa kahimtang mahimo nga iyang masayran niini nga panahon pinaagi lamang sa pagpadayag.

1–3, Ang mga kasakitan sa mga Santos mahimo nga alang lamang sa ilang kaayohan; 4–8, Ang mga Santos kinahanglan nga makighigala sa batakang balaod sa yuta; 9–10, Ang matinuoron, maalamon, ug maayo nga mga tawo kinahanglan nga pagabuligan diha sa sekular nga mga panggamhanan; 11–15, Kinsa kadto nga motugyan sa ilang mga kinabuhi alang sa Ginoo makaangkon og kinabuhi nga dayon; 16–18, Isalikway ang gubat ug ipahayag ang kalinaw; 19–22, Ang mga Santos sa Kirtland gibadlong ug gisugo sa paghinulsol; 23–32, Ang Ginoo mipadayag sa iyang mga balaod mahitungod sa mga pagpanggukod ug mga kasakitan nga gipahamtang ngadto sa iyang mga katawhan; 33–38, Ang gubat makatarunganon lamang kon ang Ginoo magsugo niini; 39–48, Ang mga Santos kinahanglan nga mopasaylo sa ilang mga kaaway, kinsa, kon sila maghinulsol, makalingkawas usab sa panimalos sa Ginoo.

1 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo akong mga higala, ayaw akahadlok, himoa nga mahupay ang inyong mga kasingkasing; oo, maglipay hangtud sa hangtud, ug sa matag butang maghatag og mga bpagpasalamat;

2 aMaghulat nga mapailubon sa Ginoo, kay ang inyong mga pag-ampo misulod ngadto sa mga dunggan sa Ginoo sa mga Panon, ug natala uban niini nga silyo ug tugon—ang Ginoo nanumpa ug nagtakda nga sila pagahatagan.

3 Busa, naghatag siya niini nga saad nganha kaninyo, uban sa dili mausab nga pakigsaad nga sila pagatumanon; ug ang tanan nga mga butang diin kamo agipaantus molihok alang sa inyong kaayohan, ug ngadto sa himaya sa akong ngalan, nag-ingon ang Ginoo.

4 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo mahitungod sa mga balaod sa yuta, kini mao ang akong kabubut-on nga ang akong mga katawhan kinahanglan mosunod sa pagbuhat sa tanan nga mga butang bisan unsa nga Ako misugo kanila.

5 Ug kana nga abalaod sa yuta nga mao ang bbatakang balaod, moabag niana nga baruganan sa kagawasan sa pag-amping sa mga katungod ug mga kahigayunan, nahisakop ngadto sa tanan nga katawhan, ug nga makatarunganon sa akong atubangan.

6 Busa, Ako, ang Ginoo, mohatag og kaangayan kaninyo, ug sa inyong mga kaigsoonan sa akong simbahan, nga makighigala nianang balaod nga mao ang batakang balaod sa yuta;

7 Ug mahitungod sa balaod sa tawo, bisan unsa ang mokapin o mokulang pa niini, nagagikan sa dautan.

8 Ako, ang Ginoo nga Dios, mohimo kaninyo nga gawasnon, busa kamo agawasnon gayud; ug ang balaod usab mohimo kaninyo nga gawasnon.

9 Hinoon, kon ang adautan mao ang magmando ang mga katawhan magbangutan.

10 Busa, ang amatinuoron nga mga tawo ug maalamon nga mga tawo kinahanglan nga pangitaon sa tumang kakugi, ug ang maayo nga mga tawo ug maalamon nga mga tawo inyo gayud nga buligan; kay kon dili bisan unsa ang mokulang pa niini gikan sa dautan.

11 Ug Ako mohatag nganha kaninyo og usa ka sugo, nga kamo mosalikway sa tanan nga mga dautan ug mounong ngadto sa tanan nga mga maayo, nga kamo mopuyo sa matag apulong nga mogawas gikan sa ba-ba sa Dios.

12 Kay siya amohatag ngadto sa matinud-anon og pagtulun-an ngadto sa lain nga pagtulun-an, lagda ngadto sa lain nga lagda; ug Ako bmosulay ug motino kaninyo niini.

13 Ug kinsa kadto nga amotugyan sa iyang kinabuhi alang kanako, alang ug tungod sa akong ngalan, makakaplag niini pag-usab, gani sa kinabuhi nga dayon.

14 Busa, ayaw akahadlok sa inyong mga kaaway, kay Ako mitakda sa akong kasingkasing, nag-ingon ang Ginoo, nga Ako bmosulay kaninyo sa tanan nga mga butang, kon kamo motuman ba sa akong pakigsaad, bisan ngadto sa ckamatayon, aron kamo makita nga takus.

15 Kay kon kamo dili motuman diha sa akong pakigsaad kamo dili takus kanako.

16 Busa, aisalikway ang bgubat ug ipahayag ang ckalinaw, ug pangitaa sa makugihon ang dpagpabalik sa mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan, ug ang mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak;

17 Ug usab, ang mga kasingkasing sa mga aJudeo ngadto sa mga propeta, ug ang mga propeta ngadto sa mga Judeo; basin pa unya Ako moabut ug mohampak sa tibuok yuta uban sa usa ka tunglo, ug ang tanan nga mga tawo maugdaw sa akong atubangan.

18 Himoa nga dili mahasol ang inyong mga kasingkasing; kay didto sa gingharian sa Akong Amahan adunay adaghan nga mga mansyon, ug Ako nag-andam og dapit alang kaninyo; ug hain ang akong Amahan ug Ako, anaa usab kamo.

19 Tan-awa, Ako, ang Ginoo, wala mahimuot sa kadaghanan kinsa atua sa simbahan sa Kirtland;

20 Kay sila wala mosalikway sa ilang mga sala, ug sa ilang mga dautan nga paagi, ang garbo sa ilang kasingkasing, ug sa ilang pagkamasinahon, ug sa ilang tanan nga salawayon nga mga butang, ug sa pagsunod sa mga pulong sa kaalam ug sa kinabuhi nga dayon nga Ako mihatag ngadto kanila.

21 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga Ako, ang Ginoo, amobadlong kanila ug mobuhat bisan unsa nga Ako mopili, kon sila dili mohinulsol ug mosunod sa tanan nga mga butang bisan unsa nga Ako misulti ngadto kanila.

22 Ug usab Ako moingon nganha kaninyo, kon kamo mosunod sa apagbuhat sa bisan unsa nga Ako misugo kaninyo, Ako ang Ginoo, mopahilayo sa tanan nga kaligutgut ug kasuko gikan kaninyo, ug ang mga bganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kaninyo.

23 Karon, Ako mosulti nganha kaninyo mahitungod sa inyong mga banay—kon ang mga tawo amohampak kaninyo, o sa inyong mga banay, sa makausa, ug kamo miantus sa tumang pagpailub ug dili moyubit batok kanila, ni magtinguha ug panimalos, kamo pagagantihan;

24 Apan kon kamo dili moantus niini sa tumang pagpailub, kini aisipon nganha kaninyo ingon nga gigahin nga makiangayon nga bayad nganha kaninyo.

25 Ug usab, kon ang inyong kaaway mohampak kaninyo sa ikaduha nga higayon, ug kamo dili moyubit batok sa inyong kaaway, ug moantus niini sa tumang pagpailub, ang inyong ganti mapilo-pilo sa kagatusan.

26 Ug usab, kon siya mohampak kaninyo sa ikatulo nga higayon, ug kamo moantus niini nga amapailubon, ang inyong ganti mapilo-pilo nganha kaninyo sa makaupat;

27 Ug kining tulo ka mga pagpamatuod mobarug batok sa inyong mga kaaway kon siya dili maghinulsol, ug dili pagapapason.

28 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kon kana nga kaaway makaikyas sa akong panimalos, aron siya dili madala ngadto sa paghukom sa akong atubangan, niana kamo mosiguro nga kamo amopasidaan kaniya sa akong ngalan, aron siya dili na moduol kaninyo, ni sa inyong mga banay, bisan sa mga anak sa inyong mga anak ngadto sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan.

29 Ug unya, kon siya moduol kaninyo o sa inyong mga anak, o sa mga anak sa inyong mga anak ngadto sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan, Ako motugyan sa inyong kaaway nganha sa inyong mga kamot;

30 Ug unya kon kamo mopasaylo kaniya, kamo pagagantihan tungod sa inyong pagkamatarung; ug usab sa inyong mga anak ug mga anak sa inyong mga anak ngadto sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan.

31 Bisan pa niana, ang inyong kaaway anaa sa inyong mga kamot; ug kon moganti kamo kaniya sumala sa iyang mga buhat, kamo hatagan og kaangayan; kon siya nagtinguha sa inyong kinabuhi, ug ang inyong kinabuhi anaa sa kakuyaw tungod kaniya, ang inyong kaaway anaa sa inyong mga kamot ug kamo hatagan og kaangayan.

32 Tan-awa, mao kini ang balaod nga Ako mihatag ngadto sa akong sulugoon nga si Nephi, ug sa inyong mga aamahan, nga sila si Jose, ug Jacob, ug Isaac, ug Abraham, ug sa akong tanan nga karaan nga mga propeta ug mga apostoles.

33 Ug usab, mao kini ang abalaod nga Ako mihatag ngadto sa akong mga karaan nga mga katawhan, nga sila dili gayud makig-away batok sa bisan unsa nga kanasuran, kaliwatan, pinulongan, o mga katawhan, gawas nga Ako, ang Ginoo, magsugo kanila.

34 Ug kon ang bisan unsa nga kanasuran, pinulongan, o mga katawhan, mopadayag gayud og gubat batok kanila, sila motanyag una og akalinaw ngadto niana nga mga katawhan, kanasuran, o pinulongan;

35 Ug kon kana nga mga katawhan dili modawat sa tanyag sa kalinaw, ni sa ikaduha ni sa ikatulo nga higayon, kinahanglan sila modala niini nga mga pagpamatuod sa atubangan sa Ginoo;

36 Ug Ako, ang Ginoo, mohatag ngadto kanila og usa ka sugo, ug mohatag kanila og kaangayan sa pakiggubat batok niana nga kanasuran, pinulongan, o mga katawhan.

37 Ug Ako, ang Ginoo, amakigbisog sa ilang mga pakig-away, ug sa mga gubat sa ilang mga anak, ug sa mga anak sa ilang mga anak, hangtud nga sila makapanimalos sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang tanan nga mga kaaway, ngadto sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan.

38 Tan-awa, kini mao ang usa ka sanglitanan ngadto sa tanan nga mga katawhan, nag-ingon ang Ginoo nga inyong Dios, alang sa kaangayan sa akong atubangan.

39 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kon human ang inyong kaaway misulong sa una nga higayon, siya maghinulsol ug moduol nganha kaninyo nag-ampo sa inyong pagpasaylo, kinahanglan kamo mopasaylo kaniya, ug kini kinahanglan nga dili na pagaisipon nga usa ka pagpamatuod batok sa inyong kaaway—

40 Ug hangtud ngadto sa ikaduha ug ikatulo nga higayon; ug bisan sa matag higayon nga ang inyong kaaway maghinulsol sa kalapasan diin siya nakalapas batok kaninyo, kamo gayud amopasaylo kaniya, hangtud sa kapitoan ka mga higayon pilo-piloon og kapito.

41 Ug kon siya makalapas batok kaninyo ug dili maghinulsol sa una nga higayon, bisan pa niana kamo mopasaylo kaniya.

42 Ug kon siya makalapas batok kaninyo sa ikaduha nga higayon, ug dili maghinulsol, bisan pa niana kamo mopasaylo kaniya.

43 Ug kon siya makalapas batok kaninyo sa ikatulo nga higayon, ug dili maghinulsol, kamo sa gihapon mopasaylo kaniya.

44 Apan kon siya makalapas batok kaninyo sa ikaupat nga higayon kamo dili na mopasaylo kaniya, apan dad-on kini nga pagpamatuod ngadto sa atubangan sa Ginoo; ug kini dili pagapapason hangtud nga siya maghinulsol, ug moganti kaninyo sa upat ka pilo diha sa tanan nga mga butang diin siya nakalapas batok kaninyo.

45 Ug kon mohimo siya niini, kamo mopasaylo kaniya sa inyong tibuok nga kasingkasing; ug kon dili siya mohimo niini, Ako, ang Ginoo, amopanimalos kanimo sa imong kaaway sa ginatus ka pilo;

46 Ug diha sa iyang mga anak, ug diha sa mga anak sa iyang mga anak tanan sila nga nasilag kanako, ngadto sa aikatulo ug ikaupat nga kaliwatan.

47 Apan kon ang mga anak maghinulsol, o ang mga anak sa mga anak, ug amobalik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios, uban sa ilang tibuok nga kasingkasing ug uban sa ilang tanan nga gahum, hunahuna, ug kusog, ug mopahiuli sa makaupat ka pilo alang sa ilang tanan nga mga kalapasan diin sila nakalapas, o diin ang ilang mga amahan nakalapas, o ang amahan sa ilang mga amahan, niana ang inyong kasuko mawala;

48 Ug ang apanimalos dili na moabut diha kanila, nag-ingon ang Ginoo nga inyong Dios, ug ang ilang mga kalapasan dili na pagadad-on sa atubangan sa Dios ingon sa usa ka pagpamatuod batok kanila. Amen.