Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88
nahauna sunod

Seksyon 88

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta sa Kirtland, Ohio, 27 sa Disyembre 1832 (History of the Church, 1:302–312). Kini gipaila sa Propeta ingon nga “dahon sa oliba…gikutlo gikan sa Kahoy sa Paraiso, ang mensahe sa Ginoo sa kalinaw alang kanato” (History of the Church, 1:316). Kini makita gikan sa masaysayon nga mga talaan nga ang mga bahin niini nga pagpadayag nadawat sa 27 ug 28 sa Disyembre, 1832, ug sa 3 sa Enero, 1833.

1–5, Mga matinud-anon nga mga Santos modawat nianang Maghuhupay diin mao ang saad sa kinabuhi nga dayon; 6–13, Tanan nga mga butang gidumala ug gimandoan pinaagi sa Kahayag ni Kristo; 14–16, Ang Pagkabanhaw moabut pinaagi sa Katubsanan; 17–31, Pagkamasulundon sa celestial, terrestrial, o telestial nga balaod mag-andam sa mga tawo alang niadtong tagsa-tagsa ka mga gingharian ug mga himaya; 32–35, Kadto kinsa magpabilin diha sa sala magpabilin nga mahugaw sa gihapon; 36–41, Tanan nga mga gingharian gidumala pinaagi sa balaod; 42–45, Ang Dios naghatag og balaod ngadto sa tanan nga mga butang; 46–50, Ang tawo makasabut gani sama sa Dios; 51–61, Ang sambingay sa tawo nga nagpadala sa iyang mga sulugoon ngadto sa umahan ug miduaw kanila pagbalik; 62–73, Paduol ngadto sa Ginoo, ug kamo makakita sa iyang nawong; 74–80, Pagbalaan sa inyong mga kaugalingon ug magtudlo sa usag usa sa mga pagtulun-an sa gingharian; 81–85, Matag tawo kinsa napasidan-an kinahanglan mopasidaan sa iyang silingan; 86–94, Mga timailhan, mga kaguliyang sa mga elemento, ug mga anghel mag-andam sa agianan alang sa pag-anhi sa Ginoo; 95–102, Mga trumpeta nga gipatingog sa mga anghel nagtawag sa mga patay sa ilang pagkasunod-sunod; 103–116, Mga trumpeta nga gipatingog sa mga anghel nagpahayag sa pagpahiuli sa ebanghelyo, sa pagkapukan sa Babelonia, ug sa gubat sa halangdon nga Dios; 117–126, Pangitaa ang pagkat-on, pagtukod og usa ka balay sa Dios [usa ka templo], ug sul-ubi ang inyong mga kaugalingon uban sa bakus sa gugma nga putli; 127–141, Ang kapunongan sa Tulunghaan sa mga Propeta gipahayag, naglakip sa ordinansa sa paghugas sa mga tiil.

1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kaninyo kinsa nagtigum sa inyong mga kaugalingon aron sa pagdawat sa iyang kabubut-on mahitungod kaninyo:

2 Tan-awa, kini nakapahimuot ngadto sa inyong Ginoo, ug ang mga anghel anagmaya ibabaw kaninyo; ang mga bhalad sa inyong mga pag-ampo midangat ngadto sa mga dunggan sa Ginoo sa mga cPanon, ug natala diha sa dbasahon sa mga ngalan sa gibalaan, gani kanila nga sa celestial nga kalibutan.

3 Busa, Ako karon mopadala nganha kaninyo og lain nga aMaghuhupay, gani diha kaninyo akong mga higala, nga unta kini magpabilin diha sa inyong mga kasingkasing, gani ang bBalaan nga Espiritu sa saad; diin ang lain nga Maghuhupay nga mao gihapon diin Ako misaad ngadto sa akong mga tinun-an, sumala sa natala diha sa pagpamatuod ni Juan.

4 Kini nga Maghuhupay mao ang saad nga Ako mihatag nganha kaninyo sa akinabuhi nga dayon, gani ang bhimaya sa celestial nga gingharian;

5 Diin nga himaya mao kanang simbahan sa aUnang Natawo, gani sa Dios, ang labing balaan sa tanan, pinaagi ni Jesukristo ang iyang Anak—

6 aSiya nga misaka sa itaas, ingon usab nga siya bmikunsad sa tanan nga mga butang, niana siya cnakatugkad sa tanan nga mga butang, nga siya unta diha sa tanan ug pinaagi sa tanan nga mga butang ang dkahayag sa kamatuoran;

7 Diin nga kamatuoran midan-ag. Kini mao ang akahayag ni Kristo. Ingon usab siya anaa sa adlaw, ug ang kahayag sa adlaw, ug ang gahum niana diin kini bnabuhat.

8 Ingon usab siya anaa sa bulan, ug mao ang kahayag sa bulan, ug ang gahum niana diin kini nabuhat;

9 Ingon usab ang kahayag sa mga bitoon, ug ang gahum niana diin sila nabuhat;

10 Ug ang yuta usab, ug ang gahum niana, gani ang yuta diha diin kamo anagbarug.

11 Ug ang kahayag nga nagdan-ag, nga naghatag kaninyo og kahayag, naghayag pinaagi kaniya kinsa naglamdag sa inyong mga mata, nga mao gihapon nga kahayag nga nakapadugang sa inyong mga asalabutan;

12 Diin nga akahayag nagpadayon gikan sa atubangan sa Dios aron sa bpagpuno sa walay katapusan nga kawanangan—

13 Ang kahayag nga anaa sa atanan nga mga butang, nga naghatag og kinabuhi sa btanan nga mga butang, nga mao ang cbalaod diin ang tanan nga mga butang gidumala, gani ang gahum sa Dios kinsa naglingkod sa iyang trono, kinsa anaa sa kinataliwad-an sa kahangturan, kinsa anaa sa taliwala sa tanan nga mga butang.

14 Karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga pinaagi sa akatubsanan nga nabuhat alang kaninyo napahinabo ang pagkabanhaw gikan sa mga patay.

15 Ug ang aespiritu ug ang blawas mao ang ckalag sa tawo.

16 Ug ang apagkabanhaw gikan sa mga patay mao ang katubsanan sa kalag.

17 Ug ang katubsanan sa kalag pinaagi kaniya nga nakapabuhi sa tanan nga mga butang, kang kansang dughan nagtakda nga ang mga akabus ug ang bmaaghup sa cyuta makapanunod niini.

18 Busa, kini gikinahanglan gayud nga pagabalaanon gikan sa tanan nga dili matarung, nga kini unta maandam alang sa acelestial nga himaya;

19 Kay human kini makatuman sa katuyoan sa iyang pagkalalang, kini pagakoronahan uban sa ahimaya, gani diha sa atubangan sa Dios ang Amahan;

20 Nga ang mga tawo kinsa anaa sa celestial nga gingharian amakabaton niini hangtud sa kahangturan; kay, kay niini nga bkatuyoan kini nabuhat ug nalalang, ug alang niini nga katuyoan sila cgipakabalaan.

21 Ug sila kinsa wala mabalaan pinaagi sa balaod nga Ako mihatag nganha kaninyo, gani ang balaod ni Kristo, kinahanglan gayud makapanunod og lain nga gingharian, gani kana nga gingharian sa terrestrial, o kana nga gingharian nga telestial.

22 Kay siya kinsa dili makahimo sa pagsunod sa abalaod sa celestial nga gingharian dili makalahutay sa celestial nga himaya.

23 Ug siya kinsa dili makatuman sa balaod sa terrestrial nga gingharian dili makalahutay sa aterrestrial nga himaya.

24 Ug siya kinsa dili makatuman sa balaod sa telestial nga gingharian dili makalahutay sa atelestial nga himaya; busa siya dili angay alang sa gingharian sa himaya. Busa siya kinahanglan modawat og usa ka gingharian nga dili usa ka gingharian sa himaya.

25 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang ayuta mituman sa balaod sa celestial nga gingharian, kay kini mipuno sa sukod sa iyang pagkalalang, ug wala makalapas sa balaod—

26 Busa, kini apagabalaanon; oo, bisan pa niana kini bmamatay, kini pagabuhion pag-usab, ug molahutay sa gahum diin kini gibuhi, ug ang cmatarung dmakapanunod niini.

27 Kay bisan pa niana sila mamatay, sila usab amobangon pag-usab, usa ka bespirituhanon nga lawas.

28 Sila kinsa anaa sa celestial nga espiritu makadawat sa mao gihapon nga lawas nga mao ang kinaiyanhon nga lawas; gani kamo makadawat sa inyong mga lawas, ug ang inyong ahimaya mao kana nga himaya diin ang inyong mga lawas bgipabuhi.

29 Kamo kinsa gipabuhi pinaagi sa usa ka bahin sa acelestial nga bhimaya makadawat unya sa mao gihapon, gani sa kahingpitan.

30 Ug sila kinsa gipabuhi pinaagi sa usa ka bahin sa aterrestrial nga himaya makadawat unya sa mao gihapon, gani sa kahingpitan.

31 Ug usab sila kinsa gipabuhi pinaagi sa usa ka bahin sa atelestial nga himaya makadawat unya sa mao gihapon, gani sa kahingpitan.

32 Ug sila kinsa nagpabilin apagabuhion pag-usab; bisan pa niana, sila mobalik pag-usab sa ilang kaugalingon nga dapit, aron maglipay niana diin sila bmouyon sa pagdawat, tungod kay sila wala mouyon sa paglipay niana nga sila unta makadawat.

33 Kay unsa ang makuha sa usa ka tawo kon ang gasa itugyan diha kaniya, ug siya wala modawat sa gasa? Tan-awa, siya wala malipay niana nga gihatag ngadto kaniya, ni malipay diha kaniya kinsa mao ang naghatag sa gasa.

34 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kana nga gidumala pinaagi sa balaod mao usab ang gitipigan pinaagi sa balaod ug gihingpit ug agibalaan pinaagi sa mao gihapon.

35 Kana nga anaglapas sa usa ka balaod, ug wala magsunod pinaagi sa balaod, apan nagtinguha nga mahimo nga usa ka balaod ngadto sa iyang kaugalingon, ug matinguhaon nga magpuyo diha sa sala, ug sa hingpit magpabilin diha sa sala, dili mabalaan pinaagi sa balaod, ni pinaagi sa bkalooy, ckaangayan, ni paghukom. Busa, sila kinahanglan nga magpabilin nga dmahugaw sa gihapon.

36 Ang tanan nga mga gingharian adunay balaod nga gihatag;

37 Ug adunay daghan nga mga agingharian; kay walay luna diin walay gingharian; ug walay gingharian diin walay luna, walay usa nga labaw o gamay nga gingharian.

38 Ug ngadto sa matag gingharian gihatagan og usa ka abalaod; ug ngadto sa matag balaod adunay pipila ka mga kinutuban usab ug mga kasabutan.

39 Ang tanan nga mga binuhat kinsa wala magpuyo niadto nga mga akasabutan dili bkahatagan og kaangayan.

40 Kay ang asalabutan mohupot ngadto sa salabutan; ang bkaalam modawat ug kaalam; ang ckamatuoran mogakus sa kamatuoran; ang dhiyas mohigugma sa hiyas; ang ekahayag mounong ngadto sa kahayag; ang kalooy adunay fkapuangod sa kalooy ug moangkon sa iyang kaugalingon; ang kaangayan mopadayon sa iyang tumong ug moangkon sa iyang kaugalingon; ang paghukom mag-una sa atubangan sa nawong kaniya kinsa naglingkod diha sa trono ug modumala ug mopalakaw sa tanan nga mga butang.

41 Siya anakasabut sa tanan nga mga butang, ug ang tanan nga mga butang anaa sa iyang atubangan, ug ang tanan nga mga butang anaa palibut kaniya; ug siya labaw sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga butang, ug pinaagi sa tanan nga mga butang, ug anaa palibut sa tanan nga mga butang; ug ang tanan nga mga butang gihimo pinaagi kaniya, ug gikan kaniya, gani ang Dios, hangtud sa kahangturan.

42 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, siya nakahatag og usa ka balaod ngadto sa tanan nga mga butang, pinaagi diin sila molihok diha sa ilang mga ahigayon ug sa ilang mga panahon;

43 Ug ang ilang mga agianan gipaigo na, bisan ang mga agianan sa mga langit ug sa yuta, nga naglangkob sa yuta ug sa tanan nga mga planeta.

44 Ug sila naghatag og akahayag ngadto sa usag usa diha sa ilang mga higayon ug diha sa ilang mga panahon, diha sa ilang mga gutlo, diha sa ilang mga takna, diha sa ilang mga adlaw, diha sa ilang mga semana, diha sa ilang mga bulan, diha sa ilang mga tuig—kining tanan busa ka tuig uban sa Dios, apan dili uban sa tawo.

45 Ang yuta motuyok diha sa iyang mga pako, ug ang aadlaw mohatag sa iyang kahayag maadlaw, ug ang bulan mohatag sa iyang kahayag magabii, ug ang mga bitoon usab mohatag sa ilang kahayag, samtang sila motuyok diha sa ilang mga pako diha sa ilang himaya, diha sa taliwala sa bgahum sa Dios.

46 Ngadto sa unsa Ako mopahisama niini nga mga gingharian, nga kamo unta makasabut?

47 Tan-awa, ang tanan niini mga gingharian, ug gani kinsa nga tawo ang nakakita sa bisan hain o sa labing gamay niini anakakita sa Dios nga naglihok sa iyang pagkahalangdon ug gahum.

48 Ako moingon nganha kaninyo, siya nakakita kaniya; bisan pa niana, siya kinsa natawo diha sa iyang akaugalingon nga mga katawhan wala makaila kaniya.

49 Ang akahayag midan-ag sa kangitngit, ug ang kangitngit wala makasabut niini; bisan pa niana, ang adlaw moabut nga kamo bmakasabut bisan sa Dios, ingon nga gipalihok diha kaniya ug pinaagi kaniya.

50 Unya kamo masayud nga kamo nakakita kanako, nga Ako mao, ug nga Ako ang tinuod nga kahayag nga anaa kaninyo, ug nga kamo ania kanako; kay kon dili kamo dili molampus.

51 Tan-awa, Ako motandi niini nga mga gingharian ngadto sa usa ka tawo nga adunay umahan, ug siya mipadala sa iyang mga sulugoon ngadto sa umahan aron pagbugwal diha sa umahan.

52 Ug siya miingon ngadto sa nag-una: Lakaw ug paghago diha sa umahan, ug sa una nga takna Ako moduol kanimo, ug ikaw makakita sa kalipay sa akong panagway.

53 Ug siya miingon ngadto sa ikaduha: Lakaw usab ngadto sa umahan, ug sa ikaduha nga takna Ako moduaw kanimo uban sa kalipay sa akong panagway.

54 Ug usab ngadto sa ikatulo, nag-ingon: Ako moduaw kanimo;

55 Ug ngadto sa ikaupat, ug hangtud ngadto sa ikanapulog duha.

56 Ug ang ginoo sa umahan miadto ngadto sa nag-una sa una nga takna, ug nagpabilin uban kaniya sa tanan niana nga takna, ug siya nahimo nga malipayon uban ang kahayag sa panagway sa iyang ginoo.

57 Ug unya siya mibiya gikan sa nag-una nga unta siya makaduaw usab sa ikaduha, ug sa ikatulo, ug sa ikaupat, ug hangtud ngadto sa ikanapulog duha.

58 Ug sa ingon silang tanan nakadawat sa kahayag sa panagway sa ilang ginoo, matag tawo sa iyang takna, ug diha sa iyang higayon, ug sa iyang panahon—

59 Nagsugod sa nag-una, ug hangtud ngadto sa akatapusan, ug gikan sa katapusan ngadto sa nag-una, ug gikan sa nag-una ngadto sa katapusan;

60 Matag tawo sa iyang kaugalingon nga pagsunod-sunod, hangtud nga ang iyang takna natapos, gani sumala nga ang iyang ginoo nagsugo kaniya, nga ang iyang ginoo unta pagahimayaon diha kaniya, ug siya diha sa iyang ginoo, nga silang tanan unta pagahimayaon.

61 Busa, ngadto niini nga sambingay Ako motandi niining tanan nga mga gingharian, ug ang mga alumulupyo niana—matag gingharian sa iyang takna, ug diha sa iyang higayon, ug diha sa iyang panahon, gani sumala ngadto sa mando nga gibuhat sa Dios.

62 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, akong mga ahigala, Ako mobilin niini nga mga pulong uban kaninyo aron sa bpagpalandong diha sa inyong mga kasingkasing, uban niini nga sugo diin Ako mihatag nganha kaninyo, aron kamo cmotawag ngari kanako samtang Ako duol pa—

63 aPaduol ngari kanako ug Ako mopaduol nganha kaninyo; bpangita kanako nga makugihon ug kamo cmakakita kanako; pangayo, ug kamo makadawat; tuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo.

64 Bisan unsa ang inyong apangayoon sa Amahan diha sa akong ngalan kini ihatag nganha kaninyo, nga mao ang bangay alang kaninyo;

65 Ug kon kamo mangayo sa bisan unsa nga dili aangay alang kaninyo, kini mosumbalik ngadto sa inyong bpaghukom.

66 Tan-awa, kanang inyong nadungog sama sa atingog sa usa nga nagpahayag diha sa kamingawan—diha sa kamingawan, tungod kay kamo dili makakita kaniya—akong tingog, tungod kay ang akong tingog mao ang bEspiritu; ang akong Espiritu mao ang kamatuoran; ang ckamatuoran mopadayon ug walay katapusan; ug kon kini anaa kaninyo kini molambo.

67 Ug kon ang inyong katuyoan ausa ngadto sa akong bhimaya, ang inyong tibuok kalawasan mapuno sa kahayag, ug walay kangitngit diha kaninyo; ug kana nga lawas nga napuno sa kahayag cmakasabut sa tanan nga mga butang.

68 Busa, aibalaan ang inyong mga kaugalingon aron ang inyong mga bhunahuna mahimo nga ipahinungod ngadto sa Dios, ug ang mga adlaw moabut nga kamo cmakakita kaniya; kay siya mopakita sa iyang nawong nganha kaninyo, ug kini diha sa iyang kaugalingon nga higayon, ug sa iyang kaugalingon nga paagi, ug sumala sa iyang kaugalingon nga kabubut-on.

69 Hinumdumi ang mahinungdanon ug katapusan nga saad diin Ako mihimo nganha kaninyo; isalikway ang inyong awalay hinungdan nga mga hunahuna ug ang inyong naghingapin nga bkatawa ipalayo gikan kaninyo.

70 Magpabilin kamo, magpabilin kamo dinhi niini nga dapit, ug pagtawag og usa ka maligdong nga katiguman, bisan niadto kinsa una nga mga mamumuo niining katapusan nga gingharian.

71 Ug himoa kadto kinsa ilang gipasidan-an diha sa ilang pagpanaw sa pagtawag sa Ginoo, ug pagpalandong sa apasidaan diha sa ilang mga kasingkasing diin ilang nadawat, alang sa mubong panahon.

72 Tan-awa, ug sud-onga, Ako moalima sa inyong mga panon, ug Ako mopasanay og mga anciano ug ipadala ngadto kanila.

73 Tan-awa, Ako modali sa akong buluhaton diha sa iyang angay nga panahon.

74 Ug Ako mohatag nganha kaninyo, kinsa una nga mga amamumuo niining katapusan nga gingharian, usa ka sugo nga kamo magtigum sa inyong mga kaugalingon, ug maghan-ay sa inyong mga kaugalingon, ug mag-andam sa inyong mga kaugalingon, ug bmagbalaan sa inyong mga kaugalingon; oo, limpyohi ang inyong mga kasingkasing, ug chugasi ang inyong mga kamot ug ang inyong mga tiil diha sa akong atubangan, aron Ako makahimo kaninyo nga dlimpyo;

75 Nga Ako magpamatuod ngadto sa inyong aAmahan, ug inyong Dios, ug akong Dios, nga kamo limpyo gikan sa dugo niining dautan nga kaliwatan; nga Ako makatuman niini nga saad, kini nga mahinungdanon ug katapusan nga saad, diin Ako mihimo nganha kaninyo, kon Ako buot.

76 Usab, Ako mohatag nganha kaninyo og usa ka sugo nga kamo mopadayon diha sa apag-ampo ug bpagpuasa gikan niini nga higayon.

77 Ug Ako mohatag nganha kaninyo og usa ka sugo nga kamo amotudlo sa usag usa sa bdoktrina sa gingharian.

78 Pagtudlo kamo nga makugihon ug ang akong agrasya mouban kaninyo, aron kamo bmatudloan nga labaw sa hingpit diha sa teoriya, diha sa baruganan, diha sa doktrina, diha sa balaod sa ebanghelyo, diha sa tanan nga mga butang mahitungod ngadto sa gingharian sa Dios, nga angay alang kaninyo sa pagsabut;

79 Sa mga butang diha sa alangit ug diha sa yuta, ug sa ilawom sa yuta; mga butang nga diha na, mga butang nga anaa, mga butang nga sa mubong panahon mahinabo; ang mga butang nga anaa sa panimalay, mga butang nga atua sa layong dapit; ang mga bgubat ug ang mga kagubot sa mga nasud, ug ang mga paghukom nga anaa sa yuta; ug ang kasayuran usab sa mga nasud ug sa mga gingharian—

80 Nga kamo unta maandam diha sa tanan nga mga butang kon Ako mopadala kaninyo pag-usab aron sa pagpalambo sa balaan nga tawag diin Ako nagtawag kaninyo, ug sa misyon diin Ako nagsugo kaninyo.

81 Tan-awa, Ako mipadala kaninyo sa apagpamatuod ug pagpasidaan sa mga katawhan, ug matag tawo kinsa napasidan-an bmagpasidaan sa iyang silingan.

82 Busa, sila walay ikapangatarungan, ug ang ilang mga sala anaa diha sa ilang kaugalingon nga mga ulo.

83 Siya nga anangita kanako sa bsayo makakaplag kanako, ug dili isalikway.

84 Busa, pabilin kamo, ug maghago nga makugihon, nga kamo unta mahingpit sa inyong pangalagad sa paglakaw diha sa mga aHentil alang sa katapusan nga higayon, kutob sa tawgon sa ba-ba sa Ginoo, sa bpagbugkos sa balaod ug sa pagsilyo sa pagpamatuod, ug sa pag-andam sa mga santos alang sa takna sa paghukom nga moabut;

85 Nga ang ilang mga kalag makalingkawas sa kasuko sa Dios, ang akalaglagan nga nagpaabut sa dautan, niini nga kalibutan ug sa kalibutan nga moabut. Sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga kadto kinsa dili pangulo nga mga anciano magpadayon diha sa ubasan hangtud ang ba-ba sa Ginoo bmotawag kanila, kay ang ilang panahon wala pa moabut; ang ilang mga saput dili climpyo gikan sa dugo niini nga kaliwatan.

86 Pabilin kamo diha sa akalingkawasan diin kamo nahimo nga bgawasnon; ayaw kamo cpagpalambigit sa inyong mga kaugalingon diha sa dsala, apan himoa ang inyong mga kamot nga elimpyo, hangtud nga ang Ginoo moabut.

87 Kay dili madugay gikan karon ug ang ayuta bmokurog ug moligid ngadto ug ngari ingon sa usa ka hubog nga tawo; ug ang cadlaw motago sa iyang nawong, ug magdumili sa paghatag og kahayag; ug ang bulan maligo sa ddugo; ug ang mga ebitoon mahimo nga hilabihan ka suko, ug mohulog sa ilang mga kaugalingon ingon sa usa ka igos nga nahulog gikan sa kahoy nga igos.

88 Ug human sa inyong pagpamatuod moabut ang kaligutgut ug kasuko nganha sa mga katawhan.

89 Kay human sa inyong pagpamatuod moabut ang pagpamatuod sa mga alinog, nga makahimo og mga pag-agulo diha sa taliwala kaniya, ug ang mga tawo matumba diha sa yuta ug dili makahimo sa pagbarug.

90 Ug usab moabut ang pagpamatuod sa atingog sa mga dugdog, ug ang tingog sa mga kilat, ug ang tingog sa mga bagyo, ug ang tingog sa mga balud sa dagat nga mobanlas sa ilang mga kaugalingon lapas sa ilang naandan nga gilay-on.

91 Ug ang tanan nga mga butang amagkaguliyang; ug sa pagkatinuod, ang mga kasingkasing sa mga tawo mopakyas kanila; kay ang kahadlok moabut diha sa tanan nga mga katawhan.

92 Ug ang mga aanghel molupad diha sa taliwala sa langit, mopahayag uban sa makusog nga tingog, mopatingog sa trumpeta sa Dios, mag-ingon: Pangandam kamo, pangandam kamo, O mga lumulupyo sa yuta; kay ang paghukom sa atong Dios miabut. Tan-awa, ug sud-onga, ang bPamanhonon moabut; panlakaw kamo aron sa pagsugat kaniya.

93 Ug sa diha-diha adunay magpakita nga usa ka adako nga timailhan sa langit, ug ang tanan nga mga katawhan makakita niini nga maghiusa.

94 Ug lain nga anghel mopatingog sa iyang trumpeta, mag-ingon: Kanang agamhanan nga bsimbahan, ang cinahan sa mga salawayon, nga mihimo sa tanan nga mga nasud sa pag-inom sa bino sa kaligutgut sa iyang dgidili nga panghilawas, nga migukod sa mga santos sa Dios, nga nagpaagas sa ilang dugo—siya kinsa milingkod diha sa daghan nga mga katubigan, ug diha sa mga isla sa mga kadagatan—tan-awa, siya ang esagbut sa yuta; siya gihigot nga binugkos; ang iyang mga bakus gihimo nga malig-on, ug walay tawo nga makabadbad kanila; busa, siya andam na nga fsunugon. Ug siya mopatingog sa iyang trumpeta sa dugay ug makusog, ug ang tanan nga mga nasud makadungog niini.

95 Ug adunay akahilum sa langit sulod sa tunga sa takna; ug sa pagkahuman diha-diha dayon ang kurtina sa langit ablihan, ingon sa usa ka blinukot nga ablihan human kini malukot, ug ang cnawong sa Ginoo makita;

96 Ug ang mga santos nga anaa diha sa yuta, kinsa mga buhi, pagadasigon ug apagasakgawon aron sa pagsugat kaniya.

97 Ug sila kinsa nakatulog diha sa ilang mga lubnganan amobangon, kay ang ilang mga lubnganan pagaablihan; ug sila usab pagasakgawon aron sa pagsugat kaniya diha sa taliwala sa haligi sa langit—

98 Sila mga kang Kristo, ang aunang mga bunga, sila kinsa manaog uban kaniya, ug sila kinsa anaa sa yuta ug diha sa ilang mga lubnganan, kinsa unang masakgaw sa pagsugat kaniya; ug ang tanan niini pinaagi sa tingog sa pagtunog sa trumpeta sa anghel sa Dios.

99 Ug human niini lain nga anghel ang mopatingog, nga mao ang ikaduha nga trumpeta; ug unya moabut ang katubsanan niadto kinsa kang Kristo sa iyang pag-anhi; kinsa nakadawat sa iyang bahin niana nga abilanggoan nga giandam alang kanila, nga sila unta modawat sa ebanghelyo, ug bpagahukman sumala sa mga tawo diha sa unod.

100 Ug usab, lain nga trumpeta ang motingog, nga mao ang ikatulo nga trumpeta; ug unya moabut aang espiritu sa mga tawo kinsa pagahukman, ug nakit-an nga ubos sa bpanghimaraut;

101 Ug mao kini ang nahibilin sa mga anamatay; ug sila dili mabuhi pag-usab hangtud ang bkaliboan ka mga tuig matapos, ni usab, hangtud sa katapusan sa yuta.

102 Ug lain nga trumpeta motingog, nga mao ang ikaupat nga trumpeta, nag-ingon: Adunay nakit-an diha niadto kinsa magpabilin hangtud niana nga mahinungdanon ug katapusan nga adlaw, gani ang katapusan, kinsa magpabilin nga amahugaw gihapon.

103 Ug lain nga trumpeta ang motingog, nga mao ang ikalima nga trumpeta, nga mao ang ikalima nga anghel kinsa nagtugyan sa awalay katapusan nga ebanghelyo—naglupad diha sa taliwala sa langit, ngadto sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan;

104 Ug mao kini ang tingog sa iyang trumpeta, nag-ingon sa tanan nga mga katawhan, nga anaa sa langit ug sa yuta, ug niana nga anaa sa ilawom sa yuta—kay amatag dunggan makadungog niini, ug matag tuhod bmoluhod, ug matag dila mokumpisal, samtang sila naminaw sa tingog sa trumpeta, nag-ingon: cKahadloki ang Dios, ug ihatag ang himaya ngadto kaniya kinsa naglingkod diha sa trono, hangtud sa kahangturan; kay ang takna sa iyang paghukom moabut.

105 Ug usab, lain nga anghel ang mopatingog sa iyang trumpeta, nga mao ang ikaunom nga anghel, nag-ingon: Siya anapukan kinsa mihimo sa tanan nga mga nasud sa pag-inom sa bino sa kaligutgut sa iyang gidili nga panghilawas; siya napukan, napukan!

106 Ug usab, lain nga anghel ang mopatingog sa iyang trumpeta, nga mao ang ikapito nga anghel, nag-ingon: Natapos na; natapos na! Ang aKordero sa Dios bnakabuntog ug cgitunob-tunoban ang intusan sa bino nga nag-inusara, gani ang intusan sa bino sa kabangis sa kaligutgut sa Dios nga Makagagahum.

107 Ug unya ang mga anghel pagakoronahan uban sa himaya sa iyang gahum, ug ang mga asantos pagapun-on sa iyang bhimaya, ug modawat, sa ilang ckabilin ug mahimo nga dmanagsama uban kaniya.

108 Ug unya ang unang anghel mopatingog pag-usab sa iyang trumpeta diha sa mga dunggan sa tanan nga mga buhi, ug amopadayag sa tinago nga mga buhat sa mga tawo, ug ang gamhanan nga mga buhat sa Dios sa bunang kaliboan ka mga tuig.

109 Ug unya ang ikaduha nga anghel mopatingog sa iyang trumpeta, ug mopadayag sa tinago nga mga buhat sa mga tawo, ug ang mga hunahuna ug ang mga katuyoan sa ilang mga kasingkasing, ug ang gamhanan nga mga buhat sa Dios diha sa ikaduha nga kaliboan ka mga tuig—

110 Ug magpadayon, hangtud ang ikapito nga anghel mopatingog sa iyang trumpeta; ug siya mobarug diha sa yuta ug diha sa dagat, ug manumpa sa ngalan niya kinsa naglingkod diha sa trono, nga wala nay apanahon; ug si bSatanas pagagapuson, kanang karaan nga bitin, kinsa gitawag og yawa, ug dili pagabuhian sulod sa ckaliboan ka mga tuig.

111 Ug unya siya apagabuhian sa mubo nga panahon, nga siya mopundok sa iyang mga kasundalohan.

112 Ug si aMiguel, ang ikapito nga anghel, gani ang arkanghel, mopundok sa iyang mga kasundalohan, gani ang mga panon sa langit.

113 Ug ang yawa mopundok sa iyang mga kasundalohan; gani ang mga panon sa impyerno, ug mosulong aron makig-away batok kang Miguel ug sa iyang mga kasundalohan.

114 Ug unya moabut ang apakig-away sa halangdon nga Dios; ug ang yawa ug ang iyang mga kasundalohan isalikway ngadto sa ilang kaugalingon nga dapit, nga sila dili na makabaton og gahum ibabaw sa mga santos bisan kanus-a.

115 Kay si Miguel makigbisog sa ilang mga pakig-away, ug makabuntog kaniya kinsa anagtinguha sa trono kaniya kinsa naglingkod diha sa trono, gani ang Kordero.

116 Kini mao ang himaya sa Dios, ug ang agibalaan; ug sila dili na gayud makatagamtam og bkamatayon.

117 Busa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, akong mga ahigala, pagtawag kamo og maligdong nga katiguman, ingon sa Ako misugo kaninyo.

118 Ug sa ingon sa tanan nga walay hugot nga pagtuo, pangitaa ninyo nga makugihon ug amagtudlo sa usag usa sa mga pulong sa bkaalam; oo, pangitaa ninyo gikan sa labing maayo nga mga cbasahon ang mga pulong sa kaalam; pangitaa ang pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo.

119 Han-aya ninyo ang inyong mga kaugalingon; andama ang matag butang nga kinahanglanon; ug pagtukod og usa ka abalay, gani usa ka balay sa pag-ampo, usa ka balay sa pagpuasa, usa ka balay sa hugot nga pagtuo, usa ka balay sa pagtulun-an, usa ka balay sa himaya, usa ka balay sa kahusay, usa ka balay sa Dios;

120 Nga ang inyong mga pagsulod mahimo unta diha sa ngalan sa Ginoo; nga ang inyong mga paggula mahimo unta diha sa ngalan sa Ginoo; nga ang inyong mga katahuran unta mahimo diha sa ngalan sa Ginoo, uban sa pinataas nga mga kamot ngadto sa Labing Halangdon.

121 Busa, ahunong gikan sa inyong tanan nga walay hinungdan nga mga pakigpulong, gikan sa tanan nga bkatawa, gikan sa inyong tanan nga cmaibugon nga mga tinguha, gikan sa inyong tanan nga dgarbo ug walay hinungdan nga panghunahuna, ug gikan sa inyong tanan nga dautan nga mga binuhatan.

122 Pagtudlo diha sa inyong mga kaugalingon og usa ka magtutudlo, ug dili ang tanan magdungan sa pagpamulong; apan himoa nga ang usa mamulong sa tagsa-tagsa ka higayon ug himoa nga ang tanan maminaw ngadto sa iyang mga gipamulong, nga sa diha nga ang tanan mahuman sa pagpamulong nga ang tanan unta mahatagan og kaayohan sa tanan, ug nga ang matag tawo makabaton og managsama nga kahigayunan.

123 Tan-awa nga kamo amaghigugmaay sa usag usa; hunong sa bpagkamaibugon; pagtuon sa paghatag ngadto sa usag usa sumala sa gikinahanglan sa ebanghelyo.

124 Hunong sa apagkatapulan; hunong sa pagkahugawan; hunong sa bpagpangita og kasaypanan sa usag usa; hunong sa pagkatulog og labaw pa kay sa gikinahanglan; mopahulay sa higdaanan og sayo, nga kamo dili kapuyon; bangon og sayo, nga ang inyong mga kalawasan ug ang inyong hunahuna mahimo nga malagsik.

125 Ug labaw sa tanan nga mga butang, sul-ubi ang inyong mga kaugalingon uban sa higot sa agugma nga putli, ingon sa usa ka kupo, nga mao ang higot sa kahingpitan ug bkalinaw.

126 aPag-ampo kanunay, nga kamo dili nawad-an og kaisug, hangtud Ako bmoabut. Tan-awa, ug sud-onga, Ako moabut sa labing madali, ug modawat kaninyo ngari sa akong kaugalingon. Amen.

127 Ug usab, ang kapunongan sa balay nga giandam alang sa kapangulohan sa atulunghaan sa mga propeta, gitukod alang sa ilang pagpanudlo diha sa tanan nga mga butang nga angay alang kanila, gani alang sa tanan nga mga bopisyal sa simbahan, o sa lain nga pulong, kadto kinsa gitawag sa pagpangalagad diha sa simbahan, nagsugod sa halangdon nga mga pari, gani ngadto sa mga deakono—

128 Ug kini mao ang kapunongan sa balay sa kapangulohan sa tulunghaan: Siya nga gitudlo nga mahimo nga presidente, o magtutudlo, makit-an nga magbarug sa iyang dapit, sa balay nga giandam alang kaniya.

129 Busa, siya ang una sa balay sa Dios, sa dapit diin ang katiguman diha sa balay mahimo nga makadungog sa iyang mga pulong nga mabinantayon ug sa tataw, dili sa kusog nga pulong.

130 Ug sa diha nga siya moabut sa balay sa Dios, kay siya kinahanglan nga mauna sa balay—tan-awa, kini matahum, nga siya unta mahimo nga usa ka panig-ingnan—

131 Himoa nga siya amohalad sa iyang kaugalingon diha sa pag-ampo nga magluhod sa atubangan sa Dios, agi og timaan o handumanan sa walay katapusan nga pakigsaad.

132 Ug kon adunay mosulod sunod kaniya, himoa nga ang magtutudlo mobarug, ug, uban sa pinataas nga mga kamot ngadto sa langit, oo, gani sa diha-diha, moyukbo sa iyang igsoon o mga kaigsoonan uban niini nga mga pulong:

133 Kamo ba igsoon o mga kaigsoonan? Ako moyukbo kaninyo sa ngalan sa Ginoo nga si Jesukristo, agi og timaan o handumanan sa walay katapusan nga pakigsaad, nga diin nga pakigsaad ako modawat kaninyo sa apanagdait, sa katuyoan nga malig-on, dili matarug, ug dili mabalhinon, nga mahimo ninyo nga higala ug bigsoon pinaagi sa grasya sa Dios diha sa mga higot sa gugma, aron maglakaw diha sa tanan nga mga sugo sa Dios nga walay tulubagon, diha sa pagpasalamat, hangtud sa kahangturan. Amen.

134 Ug siya nga makit-an nga dili takus niini nga pagtahud dili makabaton ug dapit diha kaninyo; kay kamo dili makatugot nga ang akong balay iyang apagahugaw-hugawan.

135 Ug siya nga mosulod ug matinud-anon sa akong atubangan ug usa ka igsoon, o kon sila mga kaigsoonan, sila motahud sa presidente o magtutudlo inubanan sa pinataas nga mga kamot ngadto sa langit, uban sa mao gihapon nga pag-ampo ug pakigsaad, o pinaagi sa pag-ingon Amen, diha sa mao gihapon nga handumanan.

136 Tan-awa, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, kini mao ang panig-ingnan nganha kaninyo alang sa usa ka pagtahud sa usag usa diha sa balay sa Dios, sa tulunghaan sa mga propeta.

137 Ug kamo gitawag sa pagbuhat niini pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpasalamat, ingon nga ang Espiritu mosulti sa inyong tanan nga mga binuhatan sulod sa balay sa Ginoo, sa tulunghaan sa mga propeta, nga kini mahimo nga usa ka santuwaryo, ang tabernakulo sa Balaan nga Espiritu ngadto sa inyong akaayohan.

138 Ug kamo dili modawat bisan kinsa diha kaninyo ngadto niini nga tulunghaan gawas kon siya limpyo gikan sa adugo niini nga kaliwatan.

139 Ug siya pagadawaton pinaagi sa ordinansa sa apaghugas sa mga tiil, kay ngadto niini nga katuyoan ang ordinansa sa paghugas sa mga tiil gitudlo.

140 Ug usab, ang ordinansa sa paghugas sa mga tiil pagahimoon pinaagi sa presidente, o sa tigdumala nga anciano sa simbahan.

141 Kini pagasugdan sa usa ka pag-ampo; ug human sa apag-ambit sa pan ug bino, siya mobakus sa iyang kaugalingon sumala sa bsumbanan nga gihatag sa ikanapulog tulo nga kapitulo sa pagpamatuod ni Juan mahitungod kanako. Amen.