Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 55
nahauna sunod


Seksyon 55

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang William W. Phelps, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:184–186). Si William W. Phelps, usa ka tig-imprinta, ug ang iyang banay bag-o lamang miabut sa Kirtland, ug ang Propeta nangutana sa Ginoo alang sa kasayuran mahitungod kaniya.

1–3, W. W. Phelps gitawag og napili nga bunyagan, i-orden nga anciano, ug magsangyaw sa ebanghelyo; 4, Siya usab magsulat og mga basahon alang sa mga bata diha sa mga tulunghaan sa Simbahan; 5–6, Siya mopanaw ngadto sa Missouri, nga mao ang dapit sa iyang mga paghago.

1 Tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kanimo, akong sulugoon William, oo, gani ang Ginoo sa tibuok ayuta, ikaw gitawag ug gipili; ug human ikaw bmabunyagi pinaagi sa tubig, diin kon ikaw mobuhat uban sa bug-os nga tumong ngadto sa akong himaya, ikaw makaangkon og usa ka kapasayloan sa imong mga sala ug makadawat sa Balaan nga Espiritu pinaagi sa pagpandong sa mga ckamot;

2 Ug unya ikaw i-orden pinaagi sa kamot sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., nga mahimo nga anciano ngadto niini nga simbahan, sa pagsangyaw sa paghinulsol ug akapasayloan sa mga sala pinaagi sa bunyag diha sa ngalan ni Jesukristo, ang Anak sa buhi nga Dios.

3 Ug ngadto kang bisan kinsa nga ikaw mopandong sa imong mga kamot, kon sila mahinulsulon sa akong atubangan, ikaw makaangkon og gahum sa paghatag sa Balaan nga Espiritu.

4 Ug usab, ikaw i-orden sa pagtabang sa akong sulugoon nga si Oliver Cowdery sa paghimo og buluhaton sa pag-imprinta, ug pagpili ug pagsulat og mga abasahon alang sa mga tulunghaan niini nga simbahan, nga ang gagmay nga mga bata usab makadawat og mga panudlo sa akong atubangan nga makapahimuot ngari kanako.

5 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, alang niini nga hinungdan ikaw mosugod sa imong panaw uban sa akong mga sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug Sidney Rigdon, nga ikaw aipahimutang sa yuta nga imong kabilin sa pagbuhat niini nga buluhaton.

6 Ug usab, tuguti nga ang akong sulugoon nga si Joseph Coe usab mosugod sa iyang panaw uban kanila. Ang nahibilin ipahibalo human niini, gani sa akong kabubut-on. Amen.