Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 15


Seksyon 15

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto ni John Whitmer, sa Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:50). (Tan-awa ang ulohan sa seksyon 14.) Ang mensahe gihatag sa sinati nga paagi ug tataw nga kinaugalingon tungod kay ang Ginoo nagsulti og butang nga nahibaloan lamang ni John Whitmer ug sa iyang kaugalingon. Si John Whitmer sa wala madugay nahimo nga usa sa Walo ka mga Saksi sa Basahon ni Mormon.

1–2, Ang gahum sa Ginoo anaa sa tibuok yuta; 3–6, Sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagluwas sa mga kalag mao ang butang nga labing bililhon.

1 Patalinghug, akong sulugoon John, ug paminaw sa mga pulong ni Jesukristo, ang imong Ginoo ug imong Manunubos.

2 Kay tan-awa, Ako namulong nganha kanimo uban sa kahait ug uban sa agahum, kay ang akong gahum anaa sa tibuok yuta.

3 Ug Ako mosulti kanimo niana nga walay tawo nga nasayud gawas kanako ug kanimo lamang—

4 Kay sa daghan nga mga higayon ikaw nagtinguha kanako nga masayud niana nga mao ang labing bililhon nganha kanimo.

5 Tan-awa, bulahan ikaw tungod niini nga butang, ug tungod sa pagpamulong sa akong mga pulong diin Ako mihatag kanimo sumala sa akong mga sugo.

6 Ug karon, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, nga ang butang nga labing bililhon nganha kanimo mao ang apagpahayag og paghinulsol ngadto niini nga mga katawhan, nga ikaw unta makadala og mga kalag ngari kanako, nga ikaw unta bmakapahulay uban kanila sa cgingharian sa akong dAmahan. Amen.