Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 12
nahauna sunod


Seksyon 12

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto ni Joseph Knight, Sr., sa Harmony, Pennsylvania, Mayo 1829 (History of the Church, 1:47–48). Si Joseph Knight mituo sa mga pagpadayag ni Joseph Smith mahitungod sa iyang paghupot sa mga palid sa Basahon ni Mormon ug ang buhat sa paghubad nga niana nga higayon nagpadayon ug pipila ka mga higayon nakahatag og butang nga hinabang ngadto kang Joseph Smith ug sa iyang tigsulat, nga nakapahimo kanila sa pagpadayon sa paghubad. Sa hangyo ni Joseph Knight ang Propeta nagpakisayud sa Ginoo ug nakadawat sa pagpadayag.

1–6, Mga mamumuo sa ubasan makadawat og kaluwasan; 7–9, Ang tanan kinsa nagtinguha ug may katakus mahimo nga motabang sa buhat sa Ginoo.

1 aUsa ka mahinungdanon ug kahibulongan nga buhat hapit na moabut taliwala sa mga katawhan.

2 Tan-awa, Ako ang Dios; paminaw sa akong pulong, nga buhi ug makagagahum, hait pa kay sa duha ka suwab sa espada, ngadto sa pagbahin sa mga kalutahan ug kauyokan; busa, paminaw sa akong pulong.

3 Tan-awa, ang umahan puti ug andam na sa pag-ani; busa, kinsa kadto nga nagtinguha sa pag-ani tuguti nga siya mogalab sa iyang sanggot uban sa iyang kusog, ug mag-ani samtang aduna pay panahon, nga siya unta motipig alang sa iyang kalag sa walay katapusan nga kaluwasan diha sa gingharian sa Dios.

4 Oo, kinsa kadto nga mogalab ginamit ang iyang sanggot ug moani, ang mao gitawag sa Dios.

5 Busa, kon ikaw mangayo kanako ikaw makadawat; kon ikaw motuktok kini pagaablihan nganha kanimo.

6 Karon, sa ingon nga ikaw nangayo, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, paghupot sa akong mga sugo, ug paningkamot sa pagdala ug pagtukod sa kahimoan sa Zion.

7 Tan-awa, Ako mamulong nganha kanimo, ug usab ngadto sa tanan kinsa adunay mga tinguha sa pagdala ug pagtukod niini nga buhat;

8 Ug walay bisan usa nga makatabang niini nga buhat gawas kon siya amagpaubos ug puno sa bgugma, adunay chugot nga pagtuo, dpaglaum, ug egugma nga putli, kasarangan sa tanan nga mga butang, bisan unsa ang itugyan ngadto sa iyang pag-amuma.

9 Tan-awa, Ako mao ang kahayag ug ang kinabuhi sa kalibutan, nga namulong niini nga mga pulong, busa paminaw uban sa imong gahum, ug unya ikaw pagatawgon. Amen.