Paglaum
    Footnotes
    Theme

    Paglaum

    Ang masaligon nga pagpaabut sa ug paghandom alang sa gisaad nga mga panalangin sa pagkamatarung. Ang mga kasulatan kanunay nga naghisgot sa paglaum ingon nga ang pagpaabut sa kinabuhi nga dayon pinaagi sa hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo.