Enoch
    Footnotes
    Theme

    Enoch

    Usa ka propeta kinsa nangulo sa mga katawhan sa dakbayan sa Zion. Ang iyang pangalagad gihisgutan diha sa Daang Tugon ug sa Perlas nga Labing Bililhon. Siya mao ang ikapito nga patriyarka human ni Adan. Siya mao ang anak nga lalaki ni Jared ug ang amahan ni Methuselam (Gen. 5:18–24; Luc. 3:37).

    Si Enoch mao ang usa ka bantugan nga tawo ug adunay labaw nga makahuluganon nga pangalagad kay sa mubo nga asoy nga gipahayag sa Biblia mahitungod kaniya. Ang Biblia nagtala nga siya nabalhin sa pagkahimaya (Heb. 11:5) apan wala maghatag og mga detalya sa iyang pangalagad. Jud. 1:14 naglakip og usa ka kinutlo sa usa ka panagna nga siya mihimo. Pagpadayag sa ulahing mga adlaw nagpatin-aw og daghan pa kaayo kabahin ni Enoch, ilabi na gayud sa iyang pagsangyaw, sa iyang dakbayan nga gitawag og Zion, iyang mga panan-awon, ug iyang mga panagna (D&P 107:48–57; Moises 6–7). Ang Zion gidala ngadto sa langit tungod sa pagkamatarung niadto kinsa mipuyo diha niini (Moises 7:69).