Mga Kasulatan
Moises 6


Kapitulo 6

(Nobyembre—Disyembre 1830)

Ang mga binhi ni Adan naghupot og usa ka basahon sa handumanan—Ang iyang matarung nga mga kaliwat nagsangyaw og paghinulsol—Ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto ni Enoch—Si Enoch nagsangyaw sa ebanghelyo—Ang laraw sa kaluwasan gipadayag ngadto ni Adan—Siya nakadawat sa bunyag ug sa pagkapari.

1 Ug si aAdan naminaw ngadto sa tingog sa Dios, ug nagtawag diha sa iyang mga anak nga lalaki sa paghinulsol.

2 Ug si Adan nakigdulog sa iyang asawa pag-usab, ug siya nanganak og usa ka lalaki, ug siya mitawag sa iyang ngalan og aSeth. Ug si Adan mihimaya sa ngalan sa Dios; kay siya miingon: Ang Dios mihatag kanako og lain nga binhi, gawas ni Abel, kinsa gipatay ni Cain.

3 Ug ang Dios mipadayag sa iyang kaugalingon ngadto ni Seth, ug siya wala mosukol, apan mihalad og usa ka madawat nga asakripisyo, sama ngadto sa iyang igsoon nga lalaki nga si Abel. Ug kaniya usab natawo ang usa ka anak nga lalaki, ug siya mitawag sa iyang ngalan og Enos.

4 Ug unya misugod kini nga mga tawo sa apagtawag diha sa ngalan sa Ginoo, ug ang Ginoo mipanalangin kanila;

5 Ug ang usa ka abasahon sa handumanan gitipigan, diin nahisulat, sa pinulongan ni Adan, kay kini gihatag ngadto kutob sa gitawag sa Dios sa pagsulat pinaagi sa espiritu sa bpagdasig;

6 Ug pinaagi kanila ang ilang mga anak gitudloan sa pagbasa ug pagsulat, kay nakaangkon og usa ka pinulongan nga putli ug walay mansa.

7 Karon kining mao nga aPagkapari, nga diha sa sinugdanan, maanaa usab sa katapusan sa kalibutan.

8 Karon kini nga panagna gipamulong ni Adan, samtang siya gidasig sa aEspiritu Santo, ug usa ka bkasaysayan sa kagikanan gihuptan sa mga canak sa Dios. Ug kini mao ang dbasahon sa mga kaliwatan ni Adan, nag-ingon: Sa adlaw nga ang Dios milalang sa tawo, diha sa panagway sa Dios siya mibuhat kaniya;

9 Diha sa apanagway sa iyang kaugalingon nga lawas, lalaki ug babaye, siya milalang bkanila, ug mipanalangin kanila, ug mitawag sa ilang cngalan og Adan, sa adlaw nga sila gilalang ug nahimo nga buhi nga mga dkalag sa yuta diha sa etiilan sa Dios.

10 Ug si aAdan nagpuyo og usa ka gatus ug katloan ka mga tuig, ug nakapanganak og usa ka anak nga lalaki sa iyang kaugalingon nga panagway, sama sa iyang kaugalingon nga bhitsura, ug mitawag sa iyang ngalan og Seth.

11 Ug ang mga adlaw ni Adan, human siya manganak ni Seth, walo ka gatus ka mga tuig, ug siya nanganak og daghan nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye;

12 Ug ang tanan nga mga adlaw nga si Adan mipuyo sa yuta siyam ka gatus ug katloan ka mga tuig, ug siya namatay.

13 Si Seth mipuyo sa yuta og usa ka gatus ug lima ka mga tuig, ug nanganak ni Enos, ug nanagna sa iyang tanan nga mga adlaw, ug nagtudlo sa iyang anak nga si Enos sa mga pamaagi sa Dios; busa si Enos nanagna usab.

14 Ug si Seth mipuyo sa yuta, human siya manganak ni Enos, walo ka gatus ug pito ka mga tuig, ug nanganak og daghan nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye.

15 Ug ang mga katawhan daghan kaayo diha sa ibabaw sa tibuok yuta. Ug niadto nga mga panahon si Satanas adunay dako nga akamandoan taliwala sa mga tawo, ug mipayugot sa ilang mga kasingkasing; ug gikan niadto miabut ang mga gubat ug pagpaagas sa dugo; ug ang kamot sa usa ka tawo mibatok sa iyang kaugalingon nga igsoon, sa pagpahamtang sa kamatayon, tungod sa btinago nga mga buhat, nangita og gahum.

16 Ang tanan nga mga adlaw ni Seth mga siyam ka gatus ug napulog duha ka mga tuig, ug siya namatay.

17 Ug si Enos mipuyo sa yuta og kasiyaman ka mga tuig, ug nanganak ni aCainan. Ug si Enos ug ang nahibilin sa mga katawhan sa Dios mibiya gikan sa yuta, nga gitawag og Shulon, ug mipuyo sa usa ka yuta sa saad, nga iyang gitawag sunod sa iyang kaugalingon nga anak, kinsa iyang ginganlan og Cainan.

18 Ug si Enos mipuyo sa yuta, human siya nanganak ni Cainan, walo ka gatus ug napulog lima ka mga tuig, ug nanganak og daghan nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye. Ug ang tanan nga mga adlaw ni Enos mga siyam ka gatus ug lima ka mga tuig, ug siya namatay.

19 Ug si Cainan mipuyo sa yuta og kapitoan ka mga tuig, ug nanganak ni Mahalaleel; ug si Cainan mipuyo sa yuta human siya nanganak ni Mahalaleel og walo ka gatus ug kap-atan ka mga tuig, ug nanganak ug anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye. Ug ang tanan nga mga adlaw ni Cainan mga siyam ka gatus ug napulo ka mga tuig, ug siya namatay.

20 Ug si Mahalaleel mipuyo sa yuta og kan-uman ug lima ka mga tuig, ug nanganak ni Jared; ug si Mahalaleel mipuyo sa yuta, human siya manganak ni Jared, walo ka gatus ug katloan ka mga tuig, ug nanganak ug anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye. Ug ang tanan nga mga adlaw ni Mahalaleel mga walo ka gatus ug kasiyaman ug lima ka mga tuig, ug siya namatay.

21 Ug si Jared mipuyo sa yuta og usa ka gatus ug kan-uman ug duha ka mga tuig, ug nanganak ni Enoch; ug si Jared mipuyo sa yuta, human siya manganak ni aEnoch, mga walo ka gatus ka mga tuig, ug nanganak og anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye. Ug si Jared mitudlo ni Enoch sa tanan nga mga pamaagi sa Dios.

22 Ug kini ang kasaysayan sa kagikanan sa anak nga mga lalaki ni Adan, kinsa mao ang aanak nga lalaki sa Dios, kang kinsa ang Dios, sa iyang kaugalingon, nakigsulti.

23 Ug sila atigsangyaw sa pagkamatarung, ug namulong ug bnanagna, ug mitawag sa tanan nga mga tawo, bisan diin, sa cpaghinulsol; ug ang dhugot nga pagtuo gitudlo ngadto sa mga katawhan.

24 Ug nahinabo nga ang tanan nga mga adlaw ni Jared mga siyam ka gatus ug kan-uman ug duha ka mga tuig, ug siya namatay.

25 Ug si Enoch mipuyo sa yuta ug kan-uman ug lima ka mga tuig, ug nanganak ni aMathusalam.

26 Ug nahinabo nga si Enoch mipanaw diha sa yuta, taliwala sa mga katawhan; ug samtang siya mipanaw, ang Espiritu sa Dios mikunsad gikan sa langit ug mipuyo diha kaniya.

27 Ug siya nakadungog og usa ka tingog gikan sa langit, nag-ingon: Enoch, akong anak, panagna ngadto niini nga mga katawhan, ug isulti ngadto kanila—Paghinulsol, kay mao ang giingon sa Ginoo: Ako anasuko niini nga mga katawhan, ug ang akong mapintas nga kasuko napukaw batok kanila; kay ang ilang mga kasingkasing nag-anam pagkatig-a, ug ang ilang mga bdunggan dili makadungog, ug ang ilang mga mata cdili makakita sa layo;

28 Ug alang niining daghan nga mga kaliwatan, sukad kaniadto sa adlaw nga Ako milalang kanila, sila anahisalaag, ug naglimud kanako, ug nangita sa ilang kaugalingon nga mga kaalam diha sa kangitngit; ug sa ilang kaugalingon nga mga pagkasalawayon sila naglaraw sa pagbuno, ug wala maghupot sa mga sugo, diin Ako mihatag ngadto sa ilang amahan, nga si Adan.

29 Busa, sila nanumpa sa ilang mga kaugalingon, ug, pinaagi sa ilang mga apanumpa, sila midala diha sa ilang mga kaugalingon og kamatayon; ug usa ka bimpyerno Ako miandam alang kanila, kon sila dili maghinulsol;

30 Ug kini mao ang usa ka balaod, diin Ako mipadala sa sinugdanan sa kalibutan, gikan sa akong kaugalingon nga ba-ba, gikan sa katukuran niini, ug pinaagi sa mga ba-ba sa akong mga sulugoon, nga inyong mga amahan, Ako mimando niini, gani ingon nga kini gipadala diha sa kalibutan, ngadto sa mga lumulupyo niini.

31 Ug sa diha nga si Enoch nakadungog niini nga mga pulong, siya miyukbo sa iyang kaugalingon ngadto sa yuta, sa atubangan sa Ginoo, ug misulti sa atubangan sa Ginoo, nag-ingon: Ngano nga ako nakakaplag og pag-uyon sa imong panan-aw, ug apan ako usa lamang ka batan-on, ug ang tanan nga mga katawhan nagdumot kanako; kay ako adili maayo nga mosulti; busa ako ba mao ang imong sulugoon?

32 Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Enoch: Lakaw ug buhata ingon nga Ako misugo kanimo, ug walay tawo makatulisok kanimo. Bukha ang imong aba-ba, ug kini mapuno, ug Ako mohatag kanimo og igsusulti, kay ang tanan nga unod ania sa akong mga kamot, ug Ako mobuhat ingon sa akong gihunahuna nga maayo.

33 Sulti ngadto niini nga mga katawhan: aPili kamo niining adlawa, sa pag-alagad sa Ginoong Dios kinsa nagbuhat kaninyo.

34 Tan-awa ang akong Espiritu anaa kanimo, busa ang imong tanan nga mga pulong Ako mohatag og kaangayan; ug ang mga abukid mahanaw sa imong atubangan, ug ang mga bsapa mobalhin sa ilang agianan; ug ikaw magpuyo ngari kanako, ug Ako nganha kanimo; busa clakaw uban kanako.

35 Ug ang Ginoo namulong ngadto ni Enoch, ug miingon ngadto kaniya: Dihugi ang imong mga mata sa lapok, ug hugasi sila, ug ikaw makakita. Ug siya mibuhat sa ingon.

36 Ug siya nakakita sa mga aespiritu nga gilalang sa Dios; ug siya nakakita usab sa mga butang nga dili makita sa bkinaiyanhon nga mata; ug sukad niadto miabut ang panultihon sa layo nga dapit sa yuta: Usa ka cmanalagna ang gipasanay sa Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan.

37 Ug nahinabo nga si Enoch miadto sa yuta, taliwala sa mga katawhan, nagtindog sa mga bungtod ug sa taas nga mga dapit, ug nagsinggit uban sa usa ka makusog nga tingog, nagpamatuod batok sa ilang mga buhat; ug ang tanan nga mga tawo anasakitan tungod kaniya.

38 Ug sila miduol aron sa pagpaminaw kaniya, diha sa taas nga mga dapit, nag-ingon ngadto sa mga magbalantay sa tolda: Pagpabilin dinhi ug bantayi ang mga tolda, samtang kami moadto didto aron pagtan-aw sa manalagna, kay siya nanagna, ug dihay usa ka katingalahan nga butang sa yuta; usa ka ihalas nga tawo ang miabut taliwala kanato.

39 Ug nahinabo sa diha nga sila nakadungog kaniya, walay tawo nga mibakyaw sa mga kamot ngadto kaniya; kay ang kahadlok miabut kanilang tanan nga nakadungog kaniya; kay siya naglakaw uban sa Dios.

40 Ug dihay miabut nga usa ka tawo nganha kaniya, kansang ngalan mao si Mahijah, ug miingon ngadto kaniya: Sultihi kami sa yano kinsa ikaw, ug diin ikaw gikan?

41 Ug siya miingon ngadto kanila: Ako gikan sa yuta sa Cainan, ang yuta sa akong mga amahan, usa ka yuta sa pagkamatarung hangtud niining adlawa. Ug ang akong amahan mitudlo kanako sa tanan nga mga paagi sa Dios.

42 Ug nahinabo, samtang ako mipanaw gikan sa yuta sa Cainan, sa silangan nga dagat, ako nakakita og usa ka panan-awon; ug tan-awa, ang mga langit akong nakita, ug ang Ginoo namulong kanako, ug mihatag kanako og sugo; busa, alang niini nga katuyoan, sa paghupot sa sugo, ako mosulti niini nga mga pulong.

43 Ug si Enoch mipadayon sa iyang pakigpulong, nag-ingon: Ang Ginoo nga nakigsulti kanako, mao usab ang Dios sa langit, ug siya ang akong Dios, ug ang inyong Dios, ug kamo akong mga kaigsoonan, ug ngano nga amisalig kamo sa inyong mga kaugalingon, ug milimud sa Dios sa langit?

44 Ang mga langit iyang gibuhat; ang ayuta mao ang iyang btumbanan; ug ang katukuran niini iya. Tan-awa, siya mipahimutang niini, usa ka panon sa mga tawo iyang gidala diha sa nawong niini.

45 Ug ang kamatayon miabut sa atong mga amahan; bisan pa niana kita nasayud kanila, ug dili makalimud, ug gani ang una sa tanan kita nasayud, bisan si Adan.

46 Kay usa ka basahon sa ahandumanan kita misulat taliwala kanato, sumala sa sumbanan nga gihatag pinaagi sa tudlo sa Dios; ug kini gihatag sa atong kaugalingon nga pinulongan.

47 Ug samtang si Enoch misulti sa mga pulong sa Dios, ang mga katawhan mikurog, ug dili makalahutay sa iyang atubangan.

48 Ug siya miingon ngadto kanila: Tungod nga si Adan anapukan, kita maingon; ug pinaagi sa iyang pagkapukan miabut ang bkamatayon; ug kita gihimo nga mag-aambit sa kasakit ug sa kaalaot.

49 Tan-awa si Satanas miabut taliwala sa mga katawhan, ug amitintal kanila sa pagsimba kaniya; ug ang mga tawo nahimo nga bkalibutanon, cmahilayon, ug yawan-on, ug dgisalikway gikan sa atubangan sa Dios.

50 Apan ang Dios mipahibalo ngadto sa atong mga amahan nga ang tanan nga mga tawo kinahanglan maghinulsol.

51 Ug siya mitawag diha sa atong amahan nga si Adan pinaagi sa iyang kaugalingon nga tingog, nag-ingon: Ako mao ang Dios; Ako mibuhat sa kalibutan, ug sa mga atawo sa bwala pa sila diha sa unod.

52 Ug siya usab miingon ngadto kaniya: Kon ikaw moduol ngari kanako, ug maminaw ngari sa akong tingog, ug motuo, ug mohinulsol sa imong tanan nga mga kalapasan, ug amopabunyag, gani sa tubig, diha sa ngalan sa akong Bugtong Anak, kinsa puno sa bgrasya ug kamatuoran, nga mao si cJesukristo, ang bugtong dngalan nga ihatag ubos sa langit, diin ang ekaluwasan moabut ngadto sa mga katawhan, ikaw makadawat sa gasa sa Espiritu Santo, mangayo sa tanan nga mga butang diha sa iyang ngalan, ug bisan unsa ang imong pangayoon, kini ihatag kanimo.

53 Ug ang atong amahan nga si Adan namulong ngadto sa Ginoo, ug miingon: Ngano kini nga ang mga tawo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa tubig? Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Adan: Tan-awa Ako amipasaylo kanimo sa imong kalapasan didto sa Tanaman sa Eden.

54 Tungod niini miabut ang panultihon sa lain nga dapit taliwala sa mga katawhan, nga ang aAnak sa bDios mitubos sa unang sala, diin ang mga sala sa mga ginikanan dili pagatubagon diha sa mga ulo sa canak, kay sila walay sala gikan sa katukuran sa kalibutan.

55 Ug ang Ginoo namulong ngadto ni Adan, nag-ingon: Sa ingon nga ang imong mga anak gipanamkon diha sa sala, bisan pa kon sila mosugod sa pagtubo, ang asala gipalambo diha sa ilang mga kasingkasing, ug sila motilaw sa bkapait, aron sila masayud sa paghatag og bili sa maayo.

56 Ug gihatag kini ngadto kanila sa pagkasayud sa maayo gikan sa dautan; busa sila mga atinugyanan ngadto sa ilang mga kaugalingon, ug Ako mihatag nganha kanimo og lain nga balaod ug sugo.

57 Busa itudlo kini ngadto sa imong mga anak, aron ang tanan nga mga tawo, bisan diin, kinahanglan amaghinulsol, o sila dili makapanunod sa gingharian sa Dios, kay walay bmahugaw nga butang nga cmakapuyo didto, o makapuyo sa iyang atubangan; kay, sa pinulongan ni Adan, dTawo sa Pagkabalaan mao ang iyang ngalan, ug ang ngalan sa iyang Bugtong Anak mao ang eAnak sa Tawo, gani si Jesukristo, usa ka matarung nga fMaghuhukom, kinsa moabut sa tunga-tunga sa panahon.

58 Busa Ako mohatag nganha kanimo og usa ka sugo, sa pagtudlo niini nga mga butang sa gawasnon nga paagi ngadto sa imong mga aanak, mag-ingon:

59 Nga tungod sa kalapasan miabut ang pagkapukan, diin nga pagkapukan nagdala og kamatayon, ug sa ingon nga ikaw natawo ngadto sa kalibutan pinaagi sa tubig, ug dugo, ug sa aespiritu, diin Ako mibuhat, ug busa gikan sa babug nahimo nga buhi nga kalag, gani ikaw kinahanglan pa cmatawo pag-usab ngadto sa gingharian sa langit, sa dtubig, ug sa Espiritu, ug malimpyohan pinaagi sa dugo, gani sa dugo sa akong Bugtong Anak; nga ikaw mabalaan gikan sa tanan nga sala, ug emotagamtam sa mga fpulong sa kinabuhi nga dayon niini nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon sa kalibutan nga moabut, gani sa imortal nga ghimaya;

60 Kay pinaagi sa atubig ikaw maghupot sa sugo; pinaagi sa Espiritu ikaw bkahatagan og kaangayan, ug pinaagi sa cdugo ikaw dpagabalaanon;

61 Busa kini gihatag aron mopuyo diha kanimo; ang talaan sa langit; ang aMaghuhupay; ang malinawon nga mga butang sa imortal nga himaya; ang kamatuoran sa tanan nga mga butang; nga nagpalihok sa tanan nga mga butang, diin nakapabuhi sa tanan nga mga butang, kana nga nasayud sa tanan nga mga butang, ug adunay gahum sumala sa kaalam, kalooy, kamatuoran, kaangayan, ug paghukom.

62 Ug karon, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo: Kini mao ang alaraw sa kaluwasan ngadto sa tanan nga mga tawo, pinaagi sa dugo sa akong bBugtong Anak, kinsa moabut sa tunga-tunga sa panahon.

63 Ug tan-awa, ang tanan nga mga butang adunay ilang pagkasama, ug ang tanan nga mga butang gilalang ug gibuhat aron amagpamatuod kanako, sa mga butang temporal, ug sa mga butang nga espirituhanon; mga butang nga anaa sa mga langit, ug mga butang nga ibabaw sa yuta, ug mga butang ilawom sa yuta, ug mga butang diha sa ubos sa yuta, sa ibabaw ug sa ilawom: ang tanan nga mga butang nagpamatuod kanako.

64 Ug nahinabo, sa diha nga ang Ginoo nakapamulong uban ni Adan, atong amahan, nga si Adan mituaw ngadto sa Ginoo, ug siya gidala sa aEspiritu sa Ginoo, ug gidala ngadto sa tubig, ug gipaunlod ilawom sa btubig, ug gipatunga gikan sa tubig.

65 Ug sa ingon siya gibunyagan, ug ang Espiritu sa Dios mikunsad diha kaniya, ug sa ingon siya anatawo sa Espiritu, ug nabuhi diha sa biyang kaugalingon.

66 Ug siya nakadungog og usa ka tingog gikan sa langit, nag-ingon: Ikaw agibunyagan uban sa kalayo, ug uban sa Espiritu Santo. Kini mao ang btalaan sa Amahan, ug sa Anak, gikan sa kahangturan hangtud sa kahangturan.

67 Ug ikaw subay sa akapunongan kaniya kinsa walay sinugdanan sa mga adlaw o katapusan sa mga tuig, gikan sa tanan nga kahangturan ngadto sa tanan nga kahangturan.

68 Tan-awa, ikaw ausa ngari kanako, usa ka anak sa Dios; ug sa ingon ang tanan mahimo nga akong mga banak. Amen.