Mga Kasulatan
Moises 4


Kapitulo 4

(Hunyo—Oktubre 1830)

Ngano nga si Satanas nahimo nga yawa—Siya mitintal ni Eva—Si Adan ug si Eva napukan, ug ang kamatayon miabut sa kalibutan.

1 Ug ako, ang Ginoong Dios, namulong ngadto ni Moises, nag-ingon: Kana si aSatanas, kinsa ikaw nagmando diha sa ngalan sa akong Bugtong Anak, mao gihapon sukad sa bsinugdanan, ug siya miduol sa akong atubangan, nag-ingon—Tan-awa, ania ako, ipadala ako, ako mahimo nga imong anak, ug ako motubos sa tanan nga mga katawhan, nga walay usa ka kalag nga mawala, ug sa pagkatinuod cako mobuhat niini; busa ihatag kanako ang imong dungog.

2 Apan, tan-awa, ang akong Hinigugmang aAnak, nga mao ang akong Hinigugma ug bPinili sukad sa sinugdanan, miingon ngari kanako—cAmahan, ang imong dpagbuot mao ang matuman, ug ang ehimaya imo sa kahangturan.

3 Busa, tungod kay si Satanas amisukol batok kanako, ug nagtinguha sa paglaglag sa bkabubut-on sa tawo, diin Ako, ang Ginoong Dios, mihatag ngadto kaniya, ug usab, nga Ako kinahanglan nga mohatag ngadto kaniya sa akong kaugalingon nga gahum; pinaagi sa gahum sa akong Bugtong Anak, Ako nagsugo nga siya cisalikway;

4 Ug siya nahimo nga Satanas, oo, gani ang yawa, ang amahan sa tanan nga mga abakak, sa pag-ilad ug pagbuta sa mga tawo, ug pagdala kanila nga ulipon sa iyang pagbuot, gani kutob sa dili maminaw ngadto sa akong tingog.

5 Ug karon ang bitin labaw nga amaliputon kay sa bisan unsa nga mananap sa kaumahan diin Ako, ang Ginoong Dios, mihimo.

6 Ug si Satanas mibutang niini ngadto sa kasingkasing sa bitin, (kay siya nakadala og daghan nga mosunod kaniya), ug siya nagtinguha usab sa paglingla ni aEva, kay siya wala masayud sa hunahuna sa Dios, busa siya nagtinguha sa paglaglag sa kalibutan.

7 Ug siya miingon ngadto sa babaye: Oo, ang Dios ba miingon—Ikaw dili mokaon sa matag kahoy sa atanaman? (Ug siya misulti pinaagi sa ba-ba sa bitin.)

8 Ug ang babaye miingon ngadto sa bitin: Kami mahimo nga mokaon sa bunga sa mga kahoy sa tanaman;

9 Apan sa bunga sa kahoy diin ikaw nagtan-aw diha sa taliwala sa tanaman, ang Dios nag-ingon—Kamo dili mokaon niana, ni kamo mohikap niana, basin pa unya og kamo mamatay.

10 Ug ang bitin miingon ngadto sa babaye: Kamo sa pagkatinuod dili mamatay;

11 Kay ang Dios nasayud nga sa adlaw nga kamo mokaon niana, niana ang inyong mga amata mabuka, ug kamo mahimo ingon nga mga dios, bmasayud sa maayo ug sa dautan.

12 Ug sa diha nga ang babaye nakakita nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon, ug nga kini maanindot sa mga mata, ug ang kahoy nga agitinguha makahimo kaniya nga maalamon, siya mikuha sa bunga niana, ug bmikaon, ug usab mihatag ngadto sa iyang bana, ug siya mikaon.

13 Ug ang ilang mga mata nabuka, ug sila nasayud nga sila ahubo, ug sila nagtahi og mga dahon sa igos ug naghimo alang sa ilang mga kaugalingon og mga tapis.

14 Ug sila nakadungog sa tingog sa Ginoong Dios, samtang sila anaglakaw diha sa tanaman, sa kabugnaw sa adlaw; ug si Adan ug ang iyang asawa mipaingon aron pagtago sa ilang kaugalingon gikan sa atubangan sa Ginoong Dios taliwala sa mga kakahoyan sa tanaman.

15 Ug Ako, ang Ginoong Dios, mitawag ngadto kang Adan, ug miingon ngadto kaniya: Asa ikaw apaingon?

16 Ug siya miingon: Ako nakadungog sa imong tingog sa tanaman, ug ako nahadlok, tungod kay ako nakakita nga ako hubo, ug ako mitago.

17 Ug Ako, ang Ginoong Dios, miingon ngadto ni Adan: Kinsa ang nagsulti kanimo nga ikaw hubo? Nakakaon ba ikaw sa kahoy diin Ako nagsugo kanimo nga ikaw dili mokaon, kon mao ikaw sa pagkatinuod amamatay?

18 Ug ang lalaki miingon: Ang babaye nga imong gihatag kanako, ug gisugo nga siya magpabilin uban kanako, siya mihatag kanako sa bunga sa kahoy ug ako mikaon.

19 Ug Ako, ang Ginoong Dios, miingon ngadto sa babaye: Unsa kini nga butang nga imong gibuhat? Ug ang babaye miingon: Ang bitin amilingla kanako, ug ako mikaon.

20 Ug Ako, ang Ginoong Dios, miingon ngadto sa bitin: Tungod kay ikaw mibuhat niini ikaw apagatungluhon labaw sa tanan nga mga baka, ug labaw sa matag mananap sa kaumahan; pinaagi sa imong tiyan ikaw magkamang, ug abug ang imong pagakan-on sa tibuok adlaw sa imong kinabuhi;

21 Ug Ako mobutang og panag-away tali kanimo ug sa babaye, tali sa imong binhi ug sa iyang binhi; ug siya mosamad sa imong ulo, ug ikaw mosamad sa iyang tikod.

22 Ngadto sa babaye, Ako, ang Ginoong Dios, nag-ingon: Ako mopadaghan sa imong kasakit ug sa imong pagpanamkon. Diha sa akasakit ikaw manganak, ug ang imong tinguha adto sa imong bana, ug siya ang magmando ibabaw kanimo.

23 Ug ngadto kang Adan, Ako, ang Ginoong Dios, nag-ingon: Tungod kay ikaw naminaw ngadto sa tingog sa imong asawa, ug mikaon sa bunga sa kahoy diin Ako misugo kanimo, nag-ingon—Ikaw dili mokaon niini, tungluhon ang yuta tungod kanimo; sa kasub-anan ikaw mokaon niini sa tibuok mga adlaw sa imong kinabuhi.

24 Mga tunok usab, ug mga sampinit kini modala nganha kanimo, ug ikaw mokaon sa tanom sa kaumahan.

25 Pinaagi sa asingot sa imong nawong ikaw makakaon og pan, hangtud ikaw mobalik ngadto sa yuta—kay sa pagkatinuod ikaw mamatay—kay diha niini ikaw nagagikan: kay ikaw gikan sa babug, ug ngadto sa abug ikaw mopauli.

26 Ug si Adan mitawag sa ngalan sa iyang asawa og Eva, tungod kay siya mao ang inahan sa tanan nga mga buhi; kay sa ingon Ako, ang Ginoong Dios, mitawag sa nag-una sa tanan nga mga babaye, diin adaghan.

27 Ngadto ni Adan, ug usab ngadto sa iyang asawa, Ako, ang Ginoong Dios, naghimo og mga kupo nga mga panit, ug agisul-ob kanila.

28 Ug Ako, ang Ginoong Dios, miingon ngadto sa akong Bugtong Anak: Tan-awa, ang atawo nahimo nga usa kanato nga bnasayud sa maayo ug sa dautan; ug karon basin pa unya siya motuy-od sa iyang kamot ug cmokuha usab sa dkahoy sa kinabuhi, ug mokaon ug mabuhi sa kahangturan,

29 Busa Ako, ang Ginoong Dios, mopapahawa kaniya gikan sa Tanaman sa aEden, aron sa pagtikad sa yuta diin siya gikuha;

30 Kay ingon nga Ako, ang Ginoong Dios, buhi, gani ang akong mga apulong dili mobalik nga walay hinungdan, kay ingon nga sila mogula sa akong ba-ba sila kinahanglan nga matuman.

31 Busa Ako mihingilin sa tawo, ug Ako mibutang sa silangan sa Tanaman sa Eden, sa akerubin ug usa ka nagdilaab nga espada, nga mao ang nagliyok sa matag agianan aron pagbantay sa kahoy sa kinabuhi.

32 (Ug kini mao ang mga pulong diin Ako misulti ngadto sa akong sulugoon nga si Moises, ug sila tinuod gani ingon nga Ako nagbuot; ug Ako nakapamulong kanila nganha kanimo. Tan-awa nga ikaw dili mopakita kanila ngadto sa tawo, hangtud Ako mosugo kanimo, gawas ngadto kanila nga motuo. Amen.)