Mga Kasulatan
Moises 2


Kapitulo 2

(Hunyo—Oktubre 1830)

Ang Dios milalang sa mga langit ug sa yuta—Tanan nga mga matang sa kinabuhi gilalang—Ang Dios naglalang sa tawo ug naghatag kaniya og kamandoan ibabaw sa tanan.

1 Ug nahinabo nga ang Ginoo namulong ngadto kang Moises, nag-ingon: Tan-awa, Ako amipadayag nganha kanimo mahitungod niini nga blangit, ug niini nga cyuta; isulat ang mga pulong nga Ako namulong. Ako mao ang Sinugdanan ug ang Katapusan, ang dMakagagahum nga Dios; pinaagi sa akong eBugtong Anak Ako fmilalang niini nga mga butang; oo, sa sinugdanan Ako milalang sa langit, ug sa yuta diin ikaw nagtindog.

2 Ug ang ayuta walay panagway ug walay sulod; ug Ako mihimo nga ang kangitngit moabut diha sa kahiladman sa lawod; ug ang akong Espiritu milihok diha sa ibabaw sa tubig; kay Ako mao ang Dios.

3 Ug Ako, ang Dios, nag-ingon: Himoa nga adunay akahayag; ug diha ang kahayag.

4 Ug Ako, ang Dios, nakakita sa kahayag; ug kana nga kahayag amaayo. Ug Ako, ang Dios, mibahin sa kahayag gikan sa kangitngit.

5 Ug Ako, ang Dios, mitawag sa kahayag og Adlaw; ug sa kangitngit, Ako mitawag og Gabii; ug kini Ako mihimo pinaagi sa apulong sa akong gahum, ug kini nahimo ingon nga Ako bnamulong; ug ang kagabhion ug ang kabuntagon mao ang una nga cadlaw.

6 Ug usab, Ako, ang Dios miingon: Himoa nga adunay akawanangan taliwala sa tubig, ug kini nahimo, gani ingon nga Ako namulong; ug Ako miingon: Himoa kini nga mobahin sa mga tubig gikan sa mga tubig; ug kini nahimo;

7 Ug Ako, ang Dios, mibuhat sa kawanangan ug mibahin sa mga atubig, oo, ang dagko nga mga tubig ubos sa kawanangan gikan sa mga tubig nga ibabaw sa kawanangan, ug kini nahimo, gani ingon nga Ako namulong.

8 Ug Ako, ang Dios, mitawag sa kawanangan og aLangit; ug ang kagabhion ug ang kabuntagon mao ang ikaduha nga adlaw.

9 Ug Ako, ang Dios, miingon: Himoa ang mga tubig ubos sa langit nga magpundok ngadto sa ausa ka dapit, ug kini nahimo; ug Ako, ang Dios, miingon: Himoa nga adunay uga nga yuta; ug kini nahimo.

10 Ug Ako, ang Dios, mitawag sa uga nga yuta og aYuta; ug ang pagkapundok sa mga tubig, Ako mitawag og Dagat; ug Ako, ang Dios, nakakita nga ang tanan nga mga butang diin Ako mibuhat mga maayo.

11 Ug Ako, ang Dios, miingon: Himoa nga ang yuta mopatubo og mga asagbut, ang tanom nga mohatag og binhi, ang bungangkahoy nga mamunga, sama sa iyang matang, ug ang bungangkahoy nga mamunga, kansang binhi kinahanglan sama sa iyang kaugalingon diha sa yuta, ug kini nahimo gani ingon nga Ako namulong.

12 Ug ang yuta mipagula og mga sagbut, matag tanom nga mohatag og binhi sama sa iyang matang, ug ang bungangkahoy nga mamunga, kansang binhi kinahanglan sama sa iyang kaugalingon, sama sa iyang matang; ug Ako, ang Dios, nakakita nga ang tanan nga mga butang nga Ako mibuhat mga maayo;

13 Ug ang kagabhion ug ang kabuntagon mao ang ikatulo nga adlaw.

14 Ug Ako, ang Dios, miingon: Himoa nga adunay mga kahayag diha sa kawanangan nga mao ang langit, aron mobahin sa adlaw gikan sa gabii, ug himoa sila nga mga timailhan, ug alang sa mga panahon, ug alang sa mga adlaw, ug alang sa mga katuigan;

15 Ug himoa sila nga alang sa mga kahayag diha sa kawanangan nga mao ang langit aron mohatag og kahayag diha sa yuta; ug kini nahimo.

16 Ug Ako, ang Dios, mibuhat og duha ka dagko nga mga akahayag; ang labaw nga kahayag momando sa adlaw, ug ang gamay nga kahayag momando sa gabii, ug ang labaw nga kahayag mao ang adlaw, ug ang gamay nga kahayag mao ang buwan; ug ang mga bitoon usab gibuhat gani sumala sa akong pulong.

17 Ug Ako, ang Dios, mipahimutang kanila diha sa kawanangan nga mao ang langit aron mohatag og kahayag diha sa yuta.

18 Ug ang adlaw momando ibabaw sa adlaw, ug ang buwan momando ibabaw sa gabii, ug mobahin sa kahayag gikan sa kangitngit; ug Ako, ang Dios, nakakita nga ang tanan nga mga butang diin Ako mibuhat mga maayo;

19 Ug ang kagabhion ug ang kabuntagon mao ang ikaupat nga adlaw.

20 Ug Ako, ang Dios, miingon: Himoa ang mga tubig nga mopagula og daghan nga naglihok nga binuhat nga adunay kinabuhi, ug mga langgam nga molupad sa ibabaw sa yuta diha sa lapad nga kawanangan nga mao ang langit.

21 Ug Ako, ang Dios, naglalang og dagko nga mga abalyena, ug matag buhi nga binuhat nga naglihok, nga ang mga tubig mipagula og daghan, sama sa ilang matang, ug matag may pako nga langgam, sama sa iyang matang; ug Ako, ang Dios, nakakita nga ang tanan nga mga butang diin Ako milalang mga maayo.

22 Ug Ako, ang Dios, mipanalangin kanila, nga nag-ingon: Pagmabungahon, ug apagsanay, ug pun-a ang mga tubig sa dagat; ug himoa ang mga langgam nga mosanay diha sa yuta;

23 Ug ang kagabhion ug ang kabuntagon mao ang ikalima nga adlaw.

24 Ug Ako, ang Dios, miingon: Himoa ang yuta nga mopagula sa mga buhi nga binuhat sama sa iyang matang, mga baka, ug nagkamang nga mga butang, ug mga mananap sa yuta sama sa ilang matang, ug kini nahimo;

25 Ug Ako, ang Dios, mibuhat sa mga mananap sa yuta sama sa ilang matang, ug mga baka sama sa ilang matang, ug tanan nga nagkamang diha sa yuta sama sa iyang matang; ug Ako, ang Dios, nakakita nga kining tanan nga mga butang mga maayo.

26 Ug Ako, ang Dios, miingon ngadto sa akong aBugtong Anak, diin uban kanako gikan sa sinugdanan: bMagbuhat kita og tawo subay sa atong chitsura, sumala sa atong panagway; ug kini nahimo. Ug Ako, ang Dios, miingon: Himoa sila nga adunay dkamandoan ibabaw sa mga isda sa dagat; ug ibabaw sa mga langgam sa kahanginan, ug ibabaw sa mga baka, ug ibabaw sa tibuok yuta, ug ibabaw sa matag nagkamang nga butang nga nagkamang diha sa yuta.

27 Ug Ako, ang aDios, milalang og tawo diha sa akong kaugalingon nga hitsura, diha sa hitsura sa akong Bugtong Anak naglalang Ako kaniya; lalaki ug babaye naglalang Ako kanila.

28 Ug Ako, ang Dios, nanalangin kanila, ug miingon ngadto kanila: Pagmabungahon, ug apagsanay, ug pun-a ang yuta, ug pagbaton og gahum niini, ug pagmando ibabaw sa mga isda sa dagat, ug ibabaw sa mga langgam sa kahanginan, ug ibabaw sa matag buhi nga butang nga naglihok diha sa yuta.

29 Ug Ako, ang Dios, miingon ngadto sa tawo: Tan-awa, Ako mihatag kaninyo sa matag tanom nga mohatag og binhi, nga anaa sa ibabaw sa tibuok yuta, ug matag kahoy diin ang bunga sa kahoy mohatag og binhi; nganha kaninyo alang sa apagkaon.

30 Ug sa matag mananap sa yuta, ug sa matag langgam sa kahanginan, ug sa tanan nga nagkamang diha sa yuta, diin Ako mihatag og kinabuhi, adunay ihatag nga malinis nga tanom alang sa pagkaon; ug kini nahimo, gani ingon nga Ako namulong.

31 Ug Ako, ang Dios, nakakita sa tanan nga butang diin Ako mibuhat, ug, tan-awa, ang tanan nga mga butang diin Ako mibuhat mga amaayo kaayo; ug ang kagabhion ug ang kabuntagon mao ang bikaunom nga adlaw.