Mga Kasulatan
Moises 3


Kapitulo 3

(Hunyo—Oktubre 1830)

Ang Dios milalang sa tanan nga mga butang sa espirituhanon nga paagi sa wala pa sila sa kinaiyanhon nga paagi dinhi sa yuta—Siya milalang sa tawo, ang unang tawo, sa ibabaw sa yuta—Babaye usa ka katabang alang sa lalaki.

1 Sa ingon ang langit ug ang yuta anahuman, ug ang tanan nga mga bpanon kanila.

2 Ug sa ikapito nga adlaw Ako, ang Dios, mihunong sa akong buhat, ug sa tanan nga mga butang nga Ako mihimo; ug Ako amipahulay sa bikapito nga adlaw gikan sa akong tanan nga buhat, ug ang tanan nga mga butang nga Ako mihimo nahuman, ug Ako, ang Dios, nakakita nga sila mga maayo;

3 Ug Ako, ang Dios, amipanalangin sa ikapito nga adlaw, ug mibalaan niini; tungod kay diha niini Ako mipahulay gikan sa akong tanan nga mga bbuhat nga Ako, ang Dios, milalang ug mihimo.

4 Ug karon, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, nga kini mao ang mga kaliwatan sa langit ug sa yuta, sa diha nga sila nalalang, sa adlaw nga Ako, ang Ginoong Dios, mihimo sa langit ug sa yuta,

5 Ug matag tanom sa uma sa awala pa kini sa yuta, ug sa matag tanom sa uma sa wala pa kini motubo. Kay Ako, ang Ginoong Dios, bmilalang sa tanan nga mga butang, diin Ako namulong, sa cespirituhanon nga paagi, sa wala pa sila mahimo nga kinaiyanhon diha sa ibabaw sa yuta. Kay Ako, ang Ginoong Dios, wala mohimo nga moulan diha sa ibabaw sa yuta. Ug Ako, ang Ginoong Dios, dmilalang sa tanan nga mga katawhan; ug wala pay tawo nga mougmad sa eyuta; kay sa flangit Ako gmilalang kanila; ug wala pay unod diha sa yuta, ni sa tubig, ni sa hangin;

6 Apan Ako, ang Ginoong Dios, namulong, ug dihay agabon nga mitunga gikan sa yuta, ug mibisibis ibabaw sa tibuok yuta.

7 Ug Ako, ang Ginoong Dios, miumol sa tawo gikan sa aabug sa yuta, ug miginhawa ngadto sa lungag sa iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi; ug ang btawo nahimo nga usa ka buhi nga ckalag, ang duna nga unod sa ibabaw sa yuta, ang unang tawo usab; bisan pa niana, ang tanan nga mga butang sa una gilalang na; apan sa espirituhanon nga paagi sila gilalang ug nahimo sumala sa akong pulong.

8 Ug Ako, ang Ginoong Dios, mitanom og usa ka tanaman sa may silangan sa aEden, ug didto Ako mibutang sa tawo kinsa Ako miumol.

9 Ug gikan sa yuta mihimo Ako, ang Ginoong Dios, nga motubo ang matag kahoy, sa kinaiyanhon nga paagi, nga makalipay sa panan-aw sa tawo; ug ang tawo makakita niini. Ug kini nahimo usab nga usa ka buhi nga kalag. Kay kini espirituhanon diha sa adlaw nga Ako milalang niini; kay kini magpabilin sa kalibutan diin Ako, ang Dios, milalang niini, oo, gani ang tanan nga mga butang diin Ako miandam alang sa paggamit sa tawo; ug ang tawo nakakita nga kini maayo alang sa pagkaon. Ug Ako, ang Ginoong Dios, mitanom usab sa akahoy sa kinabuhi diha sa taliwala sa tanaman, ug usab sa bkahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan.

10 Ug Ako, ang Ginoong Dios, mipahinabo sa usa ka suba nga mogula gikan sa Eden aron mobisibis sa tanaman; ug gikan didto nagbulag-bulag, ug nahimo nga upat ka mga aulo.

11 Ug Ako, ang Ginoong Dios, mitawag sa ngalan sa nahauna og Pison, ug kini miliyok sa tibuok yuta sa Havilah, diin Ako, ang Ginoong Dios, milalang og daghan nga bulawan;

12 Ug ang bulawan niana nga yuta maayo, ug dihay bdellium ug ang onyx nga bato.

13 Ug ang ngalan sa ikaduha nga suba gitawag ug Gihon; ang mao nga miliyok sa tibuok yuta sa Ethiopia.

14 Ug ang ngalan sa ikatulo nga suba mao ang Hidekel; kana nga nagpadulong paingon sa silangan sa Asiria. Ug ang ikaupat nga suba mao ang Eufrates.

15 Ug Ako, ang Ginoong Dios, mikuha sa tawo, ug mibutang kaniya ngadto sa Tanaman sa Eden, aron moatiman niini, ug mohupot niini.

16 Ug Ako, ang Ginoong Dios, misugo sa tawo, nag-ingon: Sa matag kahoy sa tanaman ikaw mahimo nga gawasnon nga mokaon,

17 Apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan, ikaw dili mokaon niini, bisan pa niana, ikaw mahimo nga amakapili alang sa imong kaugalingon, kay kini gihatag nganha kanimo; apan, hinumdumi nga Ako nagdili niini, kay sa badlaw nga ikaw mokaon niana ikaw sa pagkatinuod cmamatay.

18 Ug Ako, ang Ginoong Dios, miingon ngadto sa akong aBugtong Anak, nga kini dili maayo nga kinahanglan ang tawo mag-inusara; busa, Ako mohimo og usa ka bkatabang alang kaniya.

19 Ug gikan sa yuta Ako, ang Ginoong Dios, miumol sa matag mananap sa kaumahan, ug matag langgam sa kahanginan; ug misugo nga sila moadto ngadto kang Adan, aron makita unsa ang iyang itawag kanila; ug sila usab buhi nga mga kalag; kay Ako, ang Dios, miginhawa ngadto kanila sa ginhawa sa kinabuhi, ug mimando nga bisag unsa ang itawag ni Adan sa matag buhi nga binuhat, kinahanglan mao kana ang ngalan niini.

20 Ug si Adan mihatag og mga ngalan ngadto sa tanan nga mga baka, ug ngadto sa mga langgam sa kahanginan, ug sa matag mananap sa kaumahan; apan alang kang Adan, walay katabang alang kaniya,

21 Ug Ako, ang Ginoong Dios, mipakatulog og lawom ni Adan; ug siya nakatulog, ug Ako mikuha og usa sa iyang mga gusok, ug mitak-up sa unod niini;

22 Ug ang gusok nga Ako, ang Ginoong Dios, mikuha gikan sa tawo, Ako mihimo og usa ka ababaye, ug midala kaniya ngadto sa lalaki.

23 Ug si Adan miingon: Kini ako nakahibalo karon nga kini mao ang bukog sa akong mga bukog, ug aunod sa akong unod; siya pagatawgon nga Babaye, tungod kay siya gikuha gikan sa lalaki.

24 Busa ang usa ka lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan, ug amounong ngadto sa iyang asawa; ug sila mahimo nga busa ka unod.

25 Ug silang duha hubo, ang lalaki ug ang iyang asawa, ug wala maulaw.