Espiritu
  Footnotes
  Theme

  Espiritu

  Kana nga bahin sa buhi nga binuhat nga anaa na sa wala pa matawo sa kalibutan, nga nagpuyo diha sa yutan-on nga lawas sa panahon sa pagka-mortal, ug diin anaa human sa kamatayon ingon nga usa ka nabulag nga binuhat hangtud sa pagkabanhaw. Ang tanan nga buhi nga mga binuhat—katawhan, mga mananap, ug mga tanom—mga espiritu sa wala pa ang bisan unsa nga dagway sa kinabuhi motungha dinhi sa yuta (Gen. 2:4–5; Moises 3:4–7). Ang lawas sa espiritu sama sa panagway sa yutan-on nga lawas (1 Ne. 11:11; Ether 3:15–16; D&P 77:2; D&P 129). Ang espiritu usa ka butang, apan kini labaw nga pino o putli kay sa mortal nga elemento o butang (D&P 131:7).

  Matag tawo sa tinuod usa ka anak nga lalaki o usa ka anak nga babaye sa Dios, nga natawo ingon nga usa ka espiritu ngadto sa Langitnong mga Ginikanan sa wala pa matawo sa mortal nga mga ginikanan dinhi sa yuta (Heb. 12:9). Matag tawo dinhi sa yuta adunay imortal nga lawas sa espiritu dugang sa usa ka lawas nga unod ug bukog. Ingon nga kanunay gibatbat diha sa kasulatan, ang espiritu ug ang yutan-on nga lawas kon magkahiusa mahimo nga kalag (Gen. 2:7; D&P 88:15; Moises 3:7, 9, 19; Abr. 5:7). Ang usa ka espiritu mabuhi bisan kon walay yutan-on nga lawas, apan ang yutan-on nga lawas dili mabuhi kon walay espiritu (San. 2:26). Ang yutan-on nga kamatayon mao ang pagpanagbulag sa espiritu gikan sa lawas. Diha sa pagkabanhaw, ang espiritu magkahiusa uban sa mao nga yutan-on nga lawas sa unod ug bukog nga iyang gipanag-iya ingon sa usa ka mortal, uban sa duha ka mahinungdanon nga mga kalainan: sila dili na gayud pagabulagon pag-usab, ug ang yutan-on nga lawas mahimo nga imortal ug hingpit (Alma 11:45; D&P 138:16–17).

  Dautan nga mga Espiritu