Apokripa
    Footnotes
    Theme

    Apokripa

    Sagrado nga mga basahon sa mga katawhan nga Judeo nga wala mahilakip sa Hebreohanon nga Biblia apan gipabilin diha sa mga Biblia sa pipila ka mga simbahan sa Kristyano. Kini nga mga basahon sa kasagaran mga bililhon aron pagdugtong sa Daan ug sa Bag-ong mga Tugon ug giila sa Simbahan ingon nga mahinungdanon nga basahon.