Pagsagop
  Footnotes
  Theme

  Pagsagop

  Ang mga kasulatan naghisgot sa duha ka mga matang sa pagsagop.

  (1) Usa ka tawo kinsa dili Israelite ang kaliwat mahimo nga usa ka sakop sa banay ni Abraham ug sa balay ni Israel pinaagi sa pagbaton og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, paghinulsol, pagpabunyag pinaagi sa pagpaunlod, ug pagdawat sa Espiritu Santo (2 Ne. 31:17–18; D&P 84:73–74; Abr. 2:6, 11).

  (2) Ang tanan kinsa nakadawat sa mga makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo mahimo nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye ni Jesukristo pinaagi sa mapadayunon nga pagsunod sa iyang mga sugo (Roma 8:15–17; Gal. 3:24–29; 4:5–7; Mosiah 5:7–8).