Ezechias
    Footnotes
    Theme

    Ezechias

    Usa ka matarung nga hari sa nasud sa Juda diha sa Daang Tugon. Siya naghari sulod sa kawhaan ug siyam ka mga tuig, niana nga panahon nga si Isaias mao ang propeta diha sa Juda (2 Hari 18–20; 2 Cron. 29–32; Isa. 36–39). Si Isaias mitabang kaniya sa pagbag-o sa simbahan ug sa estado. Siya misumpo sa pagsimba sa mga dios-dios ug mipahiuli sa pagpangalagad sa templo. Kang Ezechias nga kinabuhi gilugwayan og napulog lima ka mga tuig pinaagi sa pag-ampo ug hugot nga pagtuo (2 Hari 20:1–7). Ang unang bahin sa iyang paghari mauswagon, apan ang iyang pagsukol batok sa hari sa Asiria (2 Hari 18:7) misangput sa duha ka Asiriahanon nga mga pagsulong: ang una gihulagway diha sa Isaias 10:24–32, ang ikaduha diha sa 2 Hari 18:13–19:7. Diha sa ikaduha nga pagsulong, ang Jerusalem naluwas pinaagi sa usa ka anghel sa Ginoo (2 Hari 19:35).