Banay
  Footnotes
  Theme

  Banay

  Ingon sa paggamit diha sa mga kasulatan, ang usa ka banay naglakip sa bana ug asawa, mga anak, ug usahay ang uban nga mga kabanay nga nagpuyo sa sama nga balay o ubos sa usa ka pangulo sa banay. Ang banay usab mahimo nga usa ka ginikanan uban sa mga anak, usa ka bana ug asawa nga walay mga anak, o bisan usa ka tawo nga nagpuyo nga nag-inusara.

  Kinatibuk-an

  Mga kapangakohan sa mga ginikanan

  Mga kapangakohan sa anak

  Banay sa kahangturan

  Ang Doktrina ug mga Pakigsaad naghan-ay sa walay katapusan nga kinaiyahan sa kaminyoon ug sa banay. Ang kaminyoon nga celestial ug ang nagpadayon nga yunit sa banay makahimo sa mga bana ug mga asawa nga mahimo nga mga dios (D&P 132:15–20).