Emmanuel
    Footnotes
    Theme

    Emmanuel

    Usa sa mga ngalan alang kang Jesukristo. Kini gikan sa mga pulong nga Hebreo nga nagpasabut “Ang Dios nag-uban kanato.”

    Ang Emmanuel mao ang usa ka ngalan nga ulohan nga gihatag ingon nga usa ka timaan sa usa ka kaluwasan sa Dios (Isa. 7:14). Ang kang Isaias nga pagpasabut sa Emmanuel mao ang tino nga pagpaila ni Mateo ingon nga usa ka pagpanagna sa kang Jesus nga pagkatawo ngadto sa pagka-mortal (Mat. 1:18–25). Ang ngalan usab makita diha sa kasulatan sa ulahing mga adlaw (2 Ne. 17:14; 2 Ne. 18:8; D&P 128:22).