Lamanite, Mga
    Footnotes
    Theme

    Lamanite, Mga

    Usa ka pundok sa mga katawhan diha sa Basahon ni Mormon, nga ang kadaghanan mga kaliwat ni Laman, ang kamagulangan nga anak nga lalaki ni Lehi. Sila mibati nga sila gibinuangan ni Nephi ug sa iyang mga kaliwat (Mosiah 10:11–17). Ingon nga usa ka sangputanan, sila misukol batok sa mga Nephite ug sa kasagaran misalikway sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo. Bisan pa niana, sa hapit na matawo si Jesukristo, ang mga Lamanite midawat sa ebanghelyo ug nahimo nga labaw pa nga matarung kay sa mga Nephite (Hel. 6:34–36). Duha ka gatus ka mga tuig human sa pagduaw ni Kristo sa Americas, ang mga Lamanite ug ang mga Nephite nahimo nga mga dautan ug nagsugod sa pagpakiggubat batok sa usag usa. Sa mga 400 A.D., ang mga Lamanite hingpit nga milaglag sa nasud nga Nephite.

    True