Liahona
    Footnotes
    Theme

    Liahona

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka tumbaga nga bola nga adunay duha ka igpupunting nga mohatag og mga padulnganan—ingon nga usa ka kompas—ug usab usa ka espirituhanon nga panudlo ngadto ni Lehi ug sa iyang mga sumusunod kon sila magmatarung. Ang Ginoo mihatag sa Liahona ug mihatag og mga panudlo pinaagi niini.