Gugma nga Putli
    Footnotes
    Theme

    Gugma nga Putli

    Ang putli nga gugma ni Kristo (Moro. 7:47), ang gugma nga anaa ni Kristo alang sa mga katawhan ug nga ang mga katawhan kinahanglan mobaton alang sa usag usa (2 Ne. 26:30; 33:7–9; Ether 12:33–34); ang kinatas-an, labing dungganan, labing lig-on nga matang sa gugma, dili lamang pagbati.