Issachar
  Footnotes
  Theme

  Issachar

  Usa ka anak nga lalaki ni Jacob ug ni Leah sa Daang Tugon (Gen. 30:17–18; 35:23; 46:13). Ang iyang mga kaliwat nahimo nga usa sa napulog duha ka mga tribo ni Israel.

  Ang tribo ni Issachar

  Ang panalangin ni Jacob ngadto ni Issachar makita diha sa Genesis 49:14–15. Human mopuyo sa Canaan, ang tribo nakadawat sa pipila ka mga labing adunahan nga yuta sa Palestina, lakip ang kapatagan sa Esdraelon. Sulod sa kang Issachar nga mga utlanan adunay daghan nga mga mahinungdanon nga mga dapit sa kasaysayan sa Judeo, sama pananglit, ang Carmel, Megiddo, Dotham, Gilboa, Jesreel, Tabor, ug Nazaret (Jos. 19:17–23).