Jetro
    Footnotes
    Theme

    Jetro

    Usa ka prinsipe ug pari sa Midiam sa Daang Tugon kinsa mihatag kang Moises og usa ka panimalay human si Moises milayas gikan sa Ehipto. Siya usab gitawag og Reuel (Ex. 2:18). Si Moises sa wala madugay nakigminyo sa anak nga babaye ni Jetro nga si Sipora (Ex. 3:1; 4:18; 18:1–12). Si Jetro mitudlo ni Moises sa pagpiyal (Ex. 18:13–27). Si Moises nakadawat sa Melchizedek nga Pagkapari gikan kang Jetro (D&P 84:6–7).