Sugo sa Dios, Mga
    Footnotes
    Theme

    Sugo sa Dios, Mga

    Ang mga balaod ug mga kinahanglanon nga gihatag sa Dios sa katawhan, tinagsa o tiningub. Paghupot sa mga sugo magdala og mga panalangin sa Ginoo ngadto sa masulundon (D&P 130:21).