Cornelio
    Footnotes
    Theme

    Cornelio

    Usa ka centurion sa Cesarea, nga gibunyagan ni Pedro (Buh. 10). Siya mao tingali ang unang Hentil nga nagpasakop sa Simbahan nga wala una magpakabig sa Judaismo. Ang pagbunyag ni Cornelio ug sa iyang banay nagtimaan sa pagbukas sa agianan alang sa ebanghelyo aron ikasangyaw ngadto sa mga Hentil. Si Pedro, ang labaw nga Apostol, kinsa naghupot sa mga yawe sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta niana nga panahon, nagdumala niini nga pagsangyaw.