Ether
  Footnotes
  Theme

  Ether

  Ang katapusan nga propeta nga Jaredite diha sa Basahon ni Mormon (Ether 12:1–2).

  Ang basahon ni Ether

  Usa ka basahon diha sa Basahon ni Mormon nga naglakip og mga bahin sa talaan sa mga Jaredite. Ang mga Jaredite mao ang usa ka pundok sa mga katawhan kinsa nagpuyo sa kasadpan nga bahin sa kalibutan sa daghan nga mga kagatusan ka mga tuig sa wala pa ang mga katawhan ni Lehi. Ang basahon ni Ether gikuha gikan sa kawhaan ug upat ka mga palid nga nakit-an pinaagi sa mga katawhan ni Limhi (Mosiah 8:8–9).

  Mga kapitulo 1–2 nagsaysay giunsa sa mga Jaredite pagbiya sa ilang panimalay sa panahon sa Tore sa Babel ug misugod sa ilang pagpanaw ngadto sa nailhan na karon nga dakong kayutaan sa America. Mga kapitulo 3–6 nagpasabut nga ang igsoon nga lalaki ni Jared nakakita sa Manluluwas diha sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta ug nga ang mga Jaredite mipanaw diha sa walo ka mga kasko. Mga kapitulo 7–11 mipadayon sa kasaysayan sa pagkadautan nga nagpatigbabaw sa hilabihan sa kasaysayan sa Jaredite. Si Moroni, kinsa mipatik sa talaan ni Ether, misulat diha sa mga kapitulo 12–13 sa mga kahibulongan nga gibuhat pinaagi sa hugot nga pagtuo ug kang Kristo ug sa usa ka Bag-ong Jerusalem nga moabut. Mga kapitulo 14–15 nagsaysay sa unsa nga paagi nga ang mga Jaredite nahimo nga usa ka gamhanan nga nasud apan nalaglag pinaagi sa gubat nga sibil tungod sa pagkadautan.