Taga-Tesalonica, Epistola Ngadto sa Mga
  Footnotes
  Theme

  Taga-Tesalonica, Epistola Ngadto sa Mga

  Duha ka mga basahon diha sa Bag-ong Tugon. Sila mga unang sulat nga gisulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonica samtang siya didto sa Corinto sa iyang unang pagduaw sa Europa sa mga A.D. 50. Ang iyang buhat didto sa Tesalonica gihulagway diha sa Buh. 17. Si Pablo buot nga mobalik ngadto sa Tesalonica apan wala makahimo sa ingon (1 Tes. 2:18). Busa siya mipadala ni Timoteo sa paglipay sa mga kinabig ug sa pagdala kaniya og balita kon naunsa na sila. Si Pablo misulat sa unang epistola nga mao ang hinungdan sa iyang pagpasalamat sa pagbalik ni Timoteo.

  Unang mga Taga-Tesalonica

  Mga kapitulo 1–2 naglakip sa katahuran ni Pablo ug sa iyang pag-ampo alang sa mga Santos; mga kapitulo 3–5 naghatag og pagtudlo sa espirituhanon nga paglambo, gugma, kaputli, pagkugi, ug ang ikaduhang pag-anhi ni Jesukristo.

  Ikaduhang Taga-Tesalonica

  Kapitulo 1 naglakip sa usa ka pag-ampo alang sa mga Santos. Kapitulo 2 naghisgot sa umaabut nga hingpit nga pagbiya. Kapitulo 3 naglakip sa pag-ampo ni Pablo alang sa kadaugan sa katuyoan sa ebanghelyo.