Panumpa ug Pakigsaad sa Pagkapari
    Footnotes
    Theme

    Panumpa ug Pakigsaad sa Pagkapari

    Ang panumpa mao ang usa ka pinanumpaan nga kapanghimatuoran ingon nga tinuod ug matinud-anon ngadto sa usa nga mga panaad. Ang usa ka pakigsaad mao ang usa ka maligdong nga saad tali sa duha ka pundok. Ang Aaronic nga Pagkapari madawat pinaagi sa pakigsaad lamang. Ang mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari makadawat sa pagkapari pinaagi sa dili linitok nga panumpa ug pinaagi usab sa pakigsaad. Samtang ang mga naghupot sa pagkapari matinud-anon ug nagsunod sa ilang mga balaan nga tawag ingon nga ang Dios nagsugo, siya nagpanalangin kanila. Kadto kinsa mga matinud-anon ngadto sa katapusan ug magbuhat sa tanan nga siya nagsugo kanila makadawat sa tanan nga ang Amahan aduna (D&P 84:33–39).