Fayette, New York (TBA)
    Footnotes
    Theme

    Fayette, New York (TBA)

    Ang dapit sa umahan nga gipanag-iya ni Peter Whitmer, Sr., diin daghan nga mga pagpadayag ang gihatag ngadto sa Propeta Joseph Smith, Jr. Dinhi ang Simbahan natukod niadtong 6 sa Abril 1830 ug ang tingog sa Ginoo nadungog (D&P 128:20).