Taga-Roma, Epistola Ngadto sa Mga
    Footnotes
    Theme

    Taga-Roma, Epistola Ngadto sa Mga

    Diha sa Bag-ong Tugon, ang sulat nga gisulat ni Pablo ngadto sa mga Santos sa Roma. Siya naghunahuna pagduaw sa Jerusalem, diin sa tinuod makuyaw. Kon siya makalayas, siya naglaum, nga sa pagkahuman moduaw sa Roma. Ang sulat mipasabut sa usa ka bahin sa pag-andam sa Simbahan didto sa pagdawat kaniya kon siya moabut. Kini mahimo usab nga pagasabton nga naglakip og usa ka pahayag sa pipila ka mga doktrina diin gikagubtan ug diin giisip ni Pablo nga natukod na.

    Kapitulo 1 naglakip sa mga katahuran ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga kapitulo 2–11 naglakip og pipila ka mga pagpadayag sa pagtulun-an sa hugot nga pagtuo, mga buhat, ug grasya. Mga kapitulo 12–16 naglakip sa masayon nga mga pagtudlo bahin sa gugma, katungdanan, ug pagkabalaan.