Kinaiyanhon nga Tawo
    Footnotes
    Theme

    Kinaiyanhon nga Tawo

    Usa ka tawo kinsa mopili nga maimpluwensya pinaagi sa mga kahilayan, mga tinguha, mga kagana, ug mga pagbati sa unod kay sa pinaagi sa mga pag-awhag sa Balaan nga Espiritu. Kana nga tawo makasabut sa yutan-on nga mga butang apan dili sa mga espirituhanon nga mga butang. Ang tanan nga mga katawhan mga kalibutanon, o mortal, tungod sa pagkapukan ni Adan ug ni Eva. Matag tawo kinahanglan matawo pag-usab pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo aron sa paghunong sa pagkakinaiyanhon nga tawo.