Pagpanagna, Panagna
    Footnotes
    Theme

    Pagpanagna, Panagna

    Ang usa ka panagna naglangkob og balaanon nga dinasig nga mga pulong ug mga sinulat, diin ang usa ka tawo modawat pinaagi sa pagpadayag gikan sa Espiritu Santo. Ang pagpamatuod ni Jesus mao ang espiritu sa panagna (Pin. 19:10). Ang panagna mahimo nga mahitungod sa nangagi, karon, o sa umaabut. Kon ang usa ka tawo managna siya mamulong, o magsulat niana diin ang Dios buot kaniya nga masayud, alang sa iyang kaayohan o kaayohan sa uban. Ang tagsa-tagsa mahimo nga makadawat sa panagna o pagpadayag alang sa ilang kaugalingon nga kinabuhi.