Sinai, Bukid Sa
    Footnotes
    Theme

    Sinai, Bukid Sa

    Usa ka bukid diha sa Lawis sa Sinai, duol diin si Moises ug ang mga Israelite nagkampo sulod sa tulo ka mga bulan human sa ilang pagbiya gikan sa Ehipto; kini usab gitawag og bukid sa Horeb (Ex. 3:1). Dinhi ang Dios mihatag sa iyang balaod ngadto kang Moises alang sa balay ni Israel; dinhi usab ang tabernakulo gitukod (Ex. 19:2; 20:18; 24:12; 32:15).