Jerico
    Footnotes
    Theme

    Jerico

    Usa ka dakbayan nga giliyokan og paril diha sa walog sa Jordan, 800 ka mga tiil (245 ka mga metros) ubos sa patag sa dagat. Ang Jerico duol sa dapit diin ang mga Israelite mitabok sa suba sa una nila nga pagsulod sa yuta sa saad (Jos. 2:1–3; 3:16; 6).