Pagpalabay
    Footnotes
    Theme

    Pagpalabay

    Ang kasaulogan sa pagpalabay gihimo aron sa pagtabang sa mga kabataan sa Israel sa paghinumdom sa panahon nga ang tiglaglag nga anghel milabay sa ilang mga balay ug nagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon (Ex. 12:21–28; 13:14–15). Ang walay buling nga mga kordero kansang dugo gigamit ingon nga usa ka timailhan sa pagluwas sa Israel sa karaan, mao ang usa ka simbolo ni Jesukristo, ang Kordero sa Dios, kansang sakripisyo mitubos sa tanan nga mga katawhan.