Paggahin
    Footnotes
    Theme

    Paggahin

    Pagapilion ug ipahinungod alang sa balaan nga mga katuyoan. Kini nga pagtudlo mao ang tukma nga pag-alagad diha sa kapunongan sa Simbahan pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa usa kinsa adunay tukma nga pagtugot. Kadto lamang kinsa nagdumala ibabaw sa mga korum sa pagkapari ang makadawat sa mga yawe kon sila gigahin. Ang mga katawhan nga gigahin ngadto sa mga katungdanan gawas sa mga presidente sa korum sa pagkapari mahimo nga makadawat og usa ka panalangin sa pagkapari, apan walay mga yawe nga gihatag uban niana nga panalangin.