Ruth
  Footnotes
  Theme

  Ruth

  Diha sa Daang Tugon, ang umagad nga babaye ni Noemi ug ni Elimelech, kinsa mga Israelite. Human sa kamatayon sa iyang bana, si Ruth naminyo ni Booz nga kabanay ni Noemi. Ang ilang anak nga lalaki nga si Obed mao ang kagikanan ni David ug ni Kristo. Ang sugilanon ni Ruth matahum nga naghulagway sa pagkakabig sa usa ka dili Israelite ngadto sa panon sa Israel. Si Ruth mibiya sa iyang unang dios ug sa iyang unang kinabuhi aron sa pakighiusa uban sa panimalay sa hugot nga pagtuo, diha sa pag-alagad sa Dios sa Israel (Ruth 1:16).

  Ang basahon ni Ruth

  Kapitulo 1 naghulagway sa kinabuhi ni Elimelech ug sa iyang banay sa Moab. Human sa kamatayon sa ilang mga bana, si Noemi ug si Ruth miadto sa Bethlehem. Kapitulo 2 nagpasabut nga si Ruth nanghagdaw diha sa mga umahan ni Booz. Kapitulo 3 nagbatbat giunsa pagsugo si Ruth ni Noemi sa pag-adto ngadto sa giukan ug sa pag-alagad sa tiilan ni Booz. Kapitulo 4 mao ang sugilanon sa kaminyoon ni Ruth ngadto ni Booz. Sila adunay usa ka anak nga lalaki, nga si Obed, diin ang kaliwatan ni David ug ni Kristo magagikan.