Zeezrom
    Footnotes
    Theme

    Zeezrom

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka manlalaban diha sa dakbayan sa Ammonihah. Si Alma ug si Amulek nakakita pinaagi sa Espiritu nga si Zeezrom namakak. Siya karon nakabig sa ebanghelyo ni Kristo (Alma 11:21–46; 15:1–12).