Kaangayan
    Footnotes
    Theme

    Kaangayan

    Ang walay kapakyasan nga sangputanan sa mga panalangin alang sa matarung nga mga hunahuna ug mga buhat, ug pagsilot alang sa wala hinulsuli nga mga sala. Ang kaangayan mao ang usa ka balaod sa kahangturan nga nagkinahanglan og usa ka silot matag panahon nga ang usa ka balaod sa Dios pagalapason (Alma 42:13–24). Ang makasasala kinahanglan gayud mobayad sa silot kon siya dili maghinulsol (Mosiah 2:38–39; D&P 19:17). Kon siya maghinulsol, ang Manluluwas mobayad sa silot pinaagi sa pag-ula, nangamuyo sa kalooy (Alma 34:16).

    True