Korihor
    Footnotes
    Theme

    Korihor

    Usa ka anti-kristo diha sa Basahon ni Mormon kinsa nangayo og usa ka timailhan agi og pagmatuod sa gahum sa Dios; ang Ginoo mihimo ni Korihor nga amang (Alma 30:6–60).