Mormon, Propeta nga Nephite
  Footnotes
  Theme

  Mormon, Propeta nga Nephite

  Usa ka propeta nga Nephite, heneral sa militar, ug tigtipig sa talaan diha sa Basahon ni Mormon. Si Mormon nagpuyo sa mga 311–385 A.D. (Morm. 1:2, 6; 6:5–6; 8:2–3). Siya usa ka pangulo sa militar hapit sa tibuok niya nga kinabuhi, nagsugod sa panuigon nga 15 (Morm. 2:1–2; 3:8–12; 5:1; 8:2–3). Si Ammaron mitudlo kang Mormon sa pag-andam sa iyang kaugalingon aron sa pagbantay sa mga talaan ug sa pagtipig sa talaan (Morm. 1:2–5; 2:17–18). Human itala ang kasaysayan sa iyang kaugalingon nga kinabuhi, si Mormon nagmubo sa dagko nga mga palid ni Nephi diha sa mga palid ni Mormon. Sa wala madugay siya mitugyan niining sagrado nga talaan ngadto sa iyang anak nga lalaki nga si Moroni. Kini nga mga palid mga bahin sa talaan gikan diin si Joseph Smith mihubad sa Basahon ni Mormon.

  Ang mga pulong ni Mormon

  Usa ka gamay nga basahon diha sa Basahon ni Mormon. Tunga-tunga sa katapusan nga mga pulong ni Amaleki diha sa basahon ni Omni ug sa unang mga pulong diha sa basahon ni Mosiah, si Mormon, ang tigmantala sa tanan nga mga talaan, mihimo niini nga gamay nga pagsukip. (Tan-awa “Usa ka Mubo nga Pahayag Mahitungod sa Basahon ni Mormon” diha sa pangunahan sa Basahon ni Mormon).

  Ang basahon ni Mormon

  Usa ka linain nga basahon diha sa bolumen nga kasulatan nga nailhan nga Basahon ni Mormon. Mga kapitulo 1–2 nagsaysay ni Ammaron, usa ka propeta sa mga Nephite, nga nagtudlo ni Mormon kanus-a ug asa kuhaa ang mga palid. Usab, ang dagko nga mga gubat misugod, ug ang Tulo ka mga Nephite gikuha tungod sa pagkadautan sa mga katawhan. Mga kapitulo 3–4 nagsaysay kang Mormon nga nagsinggit og paghinulsol ngadto sa mga katawhan: apan sila walay mga pagbati, ug labaw nga pagkadautan nagpasulabi kay sa kaniadto diha sa Israel. Mga kapitulo 5–6 nagtala sa katapusan nga panag-away tali sa mga Nephite ug sa mga Lamanite. Si Mormon gipatay uban sa kadaghanan sa mga kanasuran sa Nephite. Diha sa kapitulo 7, sa wala pa siya mamatay, si Mormon mitawag sa mga katawhan—kaniadto ug sa umaabut—sa paghinulsol. Mga kapitulo 8–9 nagtala nga sa katapusan ang kang Mormon lamang nga anak nga lalaki, si Moroni, ang nahibilin. Siya mitala sa katapusan nga mga yugto sa kamatayon ug pamatay, lakip na ang katapusan sa mga katawhan nga Nephite, ug misulat og usa ka mensahe sa umaabut nga mga kaliwatan ug mga magbabasa niining mao nga talaan.