Mormon 1
  Mga Footnote
  Theme

  Ang Basahon ni Mormon

  Kapitulo 1

  Si Ammaron mitudlo kang Mormon mahitungod sa sagrado nga mga talaan—Ang gubat misugod tali sa mga Nephite ug sa mga Lamanite—Ang Tulo ka mga Nephite gikuha—Ang pagkadautan, pagkawalay pagtuo, mga barangan ug mga pamarang midagsang. Mga A.D. 321–326.

  1 Ug karon ako, si aMormon, mihimo og usa ka btalaan sa mga butang diin ako nakakita ug nakadungog, ug motawag niini og Basahon ni Mormon.

  2 Ug sa mga panahon nga si aAmmaron mitago sa mga talaan ngadto sa Ginoo, siya miduol ngari kanako, (ako mga napulo ka mga tuig ang panuigon, ug ako misugod sa bpagkakat-on sunod sa pamaagi sa kinaadman sa akong mga katawhan) ug si Ammaron miingon ngari kanako: Ako nakakita nga ikaw usa ka maligdong nga bata, ug ikaw dali sa pagpaniid;

  3 Busa, kon ikaw moabut na sa kawhaan ug upat ka mga tuig ang panuigon ako manghinaut nga ikaw kinahanglan mahinumdom sa mga butang diin ikaw nakapaniid mahitungod niini nga mga katawhan; ug kon ikaw moabut sa mao nga panuigon lakaw ngadto sa yuta sa Antum, ngadto sa usa ka bungtod nga gitawag og aShim; ug didto ako motipig ngadto sa Ginoo sa tanan nga mga sagrado nga kinulit mahitungod niini nga mga katawhan.

  4 Ug tan-awa, ikaw modala sa mga apalid ni Nephi ngadto sa imong kaugalingon, ug ang nahibilin ikaw mobilin diha sa dapit diin sila anaa; ug ikaw mokulit diha sa mga palid ni Nephi sa tanan nga mga butang diin ikaw nakapaniid mahitungod niini nga mga katawhan.

  5 Ug ako, si Mormon, nga usa ka kaliwat ni aNephi, (ug ang ngalan sa akong amahan mao si Mormon) ako nahinumdom sa mga butang nga si Ammaron misugo kanako.

  6 Ug nahinabo nga ako, nga napulo ug usa ka mga tuig ang panuigon, gidala sa akong amahan ngadto sa yuta sa habagatan nga bahin, bisan ngadto sa yuta sa Zarahemla.

  7 Ang ibabaw sa tibuok yuta napuno sa dagko nga mga gambalay, ug ang mga katawhan hilabihan nga ka daghan, ingon sa mga balas sa dagat.

  8 Ug nahinabo niini nga tuig misugod ang usa ka gubat tali sa mga Nephite, nga naglangkob sa mga Nephite ug sa mga Jacobite ug sa mga Josephite ug sa mga Zoramite; ug kini nga gubat tali sa mga Nephite, ug sa mga Lamanite ug sa mga Lemuelite ug sa mga Ishmaelite.

  9 Karon ang mga Lamanite ug ang mga Lemuelite ug ang mga Ishmaelite gitawag nga mga Lamanite, ug ang duha ka mga pundok mao ang mga Nephite ug ang mga Lamanite.

  10 Ug nahinabo nga ang gubat misugod diha kanila sa mga utlanan sa Zarahemla, sa tubig sa Sidon.

  11 Ug nahinabo nga ang Nephite nakapundok sa daghan nga mga lalaki, gani mikapin sa katloan ka libo. Ug nahinabo nga niining mao nga tuig dihay pila ka panagsangka, diin gilupig sa mga Nephite ang mga Lamanite ug daghan ang napatay kanila.

  12 Ug nahinabo nga ang mga Lamanite misibug sa ilang laraw, ug miabut ang kalinaw sa yuta; ug dihay kalinaw nga nagpabilin sulod sa upat ka mga tuig, nga walay dugo nga miagas.

  13 Apan ang pagkadautan mipabilin diha sa ibabaw sa tibuok yuta, ug hangtud nga ang Ginoo mikuha sa iyang ahinigugma nga mga tinun-an, ug ang buhat nga mga milagro ug ang pagpang-ayo mihunong tungod sa kadautan sa mga katawhan.

  14 Ug wala na ang mga agasa gikan sa Ginoo, ug ang bEspiritu Santo wala na moduol diha kang bisan kinsa, tungod sa ilang pagkadautan ug cpagkawalay pagtuo.

  15 Ug ako, nga napulo ug lima ang panuigon ug ingon og usa ka maugdang ang panghunahuna, busa ako giduaw sa Ginoo, ug nakatagamtam ug nasayud sa kaayo ni Jesus.

  16 Ug ako naningkamot sa pagsangyaw ngadto niini nga mga katawhan, apan ang akong ba-ba natak-um, kay ako gidid-an nga ako kinahanglan mosangyaw ngadto kanila; kay tan-awa sila mituyo sa apagsukol batok sa ilang Dios; ug ang mga hinigugma nga tinun-an bgikuha gikan sa yuta, tungod sa ilang kadautan.

  17 Apan ako nagpabilin taliwala kanila, apan ako gidid-an sa pagsangyaw ngadto kanila, tungod sa katig-a sa ilang mga kasingkasing; ug tungod sa katig-a sa ilang mga kasingkasing ang yuta agitunglo tungod kanila.

  18 Ug kini nga mga tulisan ni Gadianton, nga taliwala sa mga Lamanite, midagsang sa yuta, hangtud nga ang mga lumulupyo diha misugod sa pagtipig sa ilang mga abahandi sa ilawom sa yuta; ug sila nahimo nga madanglog, tungod kay ang Ginoo mitunglo sa yuta, nga sila dili makagunit kanila, ni makabaton kanila pag-usab.

  19 Ug nahinabo nga dihay mga barangan, ug mga pamarang, ug mga salamangka; ug ang gahum sa usa nga dautan midagsang diha sa ibabaw sa tibuok yuta, bisan ngadto sa katumanan sa tanan nga pulong ni Abinadi, ug usab ni Samuel ang Lamanite.