Oliba, Bungtod sa mga
    Footnotes
    Theme

    Oliba, Bungtod sa mga

    Usa ka bungtod silangan sa walog sa Cidron, silangan sa Jerusalem. Sa iyang kasadpan nga mga bakilid, duol sa ilawom, mao ang tanaman sa Getsemani. Ang Betfage ug ang Betania nahimutang diha sa ibabaw ug sa silangan nga bakilid. Kini nga bungtod mao ang usa ka dapit sa daghan nga biblianhon nga mga hitabo (Mat. 24:3) ug usab mahimo nga usa ka mahinungdanon nga dapit sa mga hitabo sa ulahing mga adlaw (Zac. 14:3–5; D&P 45:48–54; 133:20).