Pari, Melchizedek nga Pagkapari
    Footnotes
    Theme

    Pari, Melchizedek nga Pagkapari

    Ang usa ka tawo kinsa nagbuhat sa mga relihiyoso nga tulumanon alang sa uban ug gitumong ngadto sa Dios. Sa kanunay diha sa mga kasulatan, ang mga pari sa pagkatinuod halangdon nga mga pari subay sa kapunongan ni Melchizedek (Alma 13:2). Kadto kinsa nga nagdawat sa kahingpitan sa himaya sa Dios human sa pagkabanhaw mahimo nga mga pari ug mga hari sa celestial nga gingharian.

    True